Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka b) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 6/09), člana 63. stav (2) tačka c) Statuta Univerziteta u Zenici, a u vezi s članom 207. Statuta, Senat Univerziteta u Zenici na 3. sjednici održanoj 29.02.2012. godine donio je

Pravilnik o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici


DIO PRVI - uvodne odredbe
POGLAVLJE I. predmet pravilnika

Član 1.
(Predmet)
Pravilnikom o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija na Univerzitetu u Zenici (u daljnjem tekstu: Pravilnik o studiju) bliže se uređuju organizacija i izvođenje univerzitetskih studija, trajanje studija, upis na univerzitetski studij, vrednovanje rada studenata, način provođenja ispita i istraživačkog rada, postupak izrade i odbrane završnog rada, postupak promocije, izdavanja i dodjeljivanja diploma, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju studija na Univerzitetu u Zenici (u daljnjem tekstu: Univerzitet) u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 2.
 (Sadržaj Pravilnika o studiju)
(1) Pravilnik o studiju sadrži odredbe kojima se bliže i detaljnije uređuje:
a) način i postupak organizovanja univerzitetskih studija,
b) način i postupak organizovanja multidisciplinarnog dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija,
c) dužina trajanja dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija, na svakom fakultetu, odnosno studijskom odsjeku,
d) uvjete za upis studenata/ica u I (prvu) godinu, kao i naredne godine, dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija,
e) vrednovanje rada studenata,
f) način provođenja ispita i istraživačkog rada,
g) postupak izrade i odbrane završnog rada dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija,
h) postupak promocije, izdavanja i dodjeljivanja diploma,
i) druga pitanja od značaja za regulisanje specifičnosti kod pojedinih fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno studijskih odsjeka u sva 3 (tri) ciklusa obrazovanja.
(2) Pravilnik o studiju, s elementima iz prethodnog stava, donosi Senat, uz prethodno mišljenje NNV/UNV-a fakulteta/akademije.


POGLAVLJE II. UNIVERZITETSKI STUDIJI

Član 3.
(Ciklusi univerzitetskih studija)
(1) Univerzitetski studiji organizuju se u tri ciklusa:
a) studij prvog ciklusa (u daljnjem tekstu: dodiplomski studij) vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija (the Degree of Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje 3 (tri) i najviše 4 (četiri) godine redovnog studija, nakon stjecanja svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, koji se vrednuje s najmanje 180 (stotinu osamdeset) odnosno 240 (dvjesto četrdeset) ECTS bodova,
b) studij drugog ciklusa, tj. postdiplomski magistarski studij, (u daljnjem tekstu: magistarski studij) vodi do akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenog dodiplomskog studija i traje 1 (jednu) ili 2 (dvije) godine, a vrednuje se sa 60 (šezdeset), odnosno 120 (stotinu dvadeset) ECTS bodova, i to tako da u zbiru s prvim ciklusom nosi 300 (tri stotine) ECTS bodova, i
c) studij trećeg ciklusa, tj. postdiplomski doktorski studij (u daljnjem tekstu: doktorski studij) vodi do akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 (tri stotine) ECTS bodova na dodiplomskom studiju i magistarskom studiju, traje 3 (tri) godine i vrednuje se sa 180 (stotinu osamdeset) ECTS bodova.
(2) Svaki semestar studija vrednuje se sa po 30 (trideset) ECTS bodova, u svakom ciklusu, s tim da ukupan broj ECTS bodova u prvom i drugom ciklusu iznosi 300 (tri stotine) bodova. 
(3) Dodiplomski, magistarski i doktorski studij organizuje se i izvodi kao redovni, vanredni ili studij učenja na daljinu ili kombinovanjem ova tri načina studiranja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09) (u daljnjem tekstu: Zakon) i Statutom Univerziteta.

Član 4.
(Evropski sistem prijenosa bodova)
Dodiplomski, magistarski i doktorski studij na Univerzitetu organizuje se i ostvaruje u skladu s pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS).

Član 5.
(Organizator studija)
(1) Univerzitet, odnosno fakultet/akademija organizuje dodiplomski, magistarski i doktorski studij (u daljnjem tekstu: Organizator studija).
(2) Dodiplomski, magistarski i doktorski studij organizuje fakultet/akademija samostalno iz naučnih, odnosno umjetničkih oblasti, za koje je fakultet/akademija matičan, na osnovu odluke Senata Univerziteta na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije.
(3) Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija iz naučnih, odnosno umjetničkih oblasti, za koje su fakulteti/akademije matični, odlukom Senata na zajednički prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademija.
(4) Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija s drugim visokoškolskim ustanovama, koje su matične za odgovarajući studijski odsjek, o čemu odluku donosi Senat Univerziteta, na inicijativu katedre koja je matična za određeni zajednički studijski program i  prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije.

Član 6.
(Status studenta)
(1) Upisanim kandidatima u prvu godinu dodiplomskog, magistarskog i doktorskog  studija izdaje se indeks (upisnica), čime im se utvrđuje status studenta.
(2) Upisani studenti stupaju u ugovorni odnos s Univerzitetom, zaključujući ugovor o studiranju u pisanoj formi.
(3) Ugovor iz prethodnog stava, u ime Univerziteta, potpisuju dekani fakulteta /akademije/ visoke škole.

Član 7.
(Ugovor o studiranju)
Ugovor o studiranju sadrži:
a) podatke o potpisnicima ugovora,
b) predmet ugovora,
c) vrijeme na koje se ugovor zaključuje,
d) prava i obaveze potpisnika,
e) prestanak važenja ugovora,
f) nadležnost suda koji će rješavati moguće sporove, te
g) ostale obavezne elemente, odnosno podatke ovakvog akta.

Član 8.
(Jezik studija i pravo upisa na dodiplomski, magistarski i doktorski studij)
(1) Univerzitet organizuje i izvodi studije na službenim jezicima konstitutivnih naroda u BiH ili na na jednom od svjetskih jezika u cijelosti, odnosno kombinovano.
(2) Izrada i odbrana diplomskog, magistarskog i doktorskog rada vrši se na jednom od službenih jezika konstitutivnih naroda u BiH ili na jednom od svjetskih jezika.
(3) Pravo upisa na dodiplomski, magistarski i doktorski studij imaju sva lica koja ispunjavaju uslove stručne spreme propisane Okvirnim zakonom, bez obzira na rasu, boju kože, spol, seksualnu orijentaciju, etničko, nacionalno ili socijalno porijeklo, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, vezu s nekom nacionalnom zajednicom, rođenje ili status stečen rođenjem, fizički ili neki drugi nedostatak, imovinsko stanje, starosnu dob ili neki drugi status.
(4) Strani državljani imaju pravo upisa na dodiplomski, magistarski i doktorski studij pod jednakim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome odnosno postupak priznavanja stečenog obrazovanja u inozemstvu.

Član 9.
(Studijski programi)
(1) Univerzitetski studiji organizuju se i izvode u skladu s utvrđenim studijskim programima, koje donosi Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije, a koji sadrže:
a) stručni i akademski naziv, te stepen koji se stječe završetkom studija,
b) uvjete za upis na studijski program,
c) liste obaveznih i izbornih nastavnih predmeta i broj sati potrebnih za njihovu realizaciju,
d) evaluaciju svakog nastavnog predmeta i završnog rada iskazanu u ECTS bodovima,
e) uvjete za prelazak s drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija,
f) način izbora općih univerzitetskih izbornih predmeta iz drugih studijskih programa,
g) uvjete upisa u sljedeći semestar, odnosno sljedeću godinu studija, te način završetka studija,
h) način izvođenja studija i način provjere znanja za svaki predmet i
i) druge podatke/informacije od značaja za izvođenje odnosnog studijskog programa. 
(2) Studenti se svake akademske godine, pored obaveznih predmeta iz studijskog programa koji pohađaju, prilikom upisa opredjeljuju i za stručne izborne i opće univerzitetske izborne predmete.
(3) Fakulteti/akademije/visoke škole mogu samostalno usklađivati svoje studijske programe s organizacijom rada i dostignućima u oblasti nauke, odnosno umjetnosti, za šta nadležnost imaju NNV/UNV fakulteta/akademije na prijedlog dekana.

Član 10.
(Studijska/akademska godina)
(1) Studijski programi realizuju se u toku studijske/akademske godine.
(2) Studijska/akademska godina počinje 01. oktobra tekuće godine i završava se 30. septembra naredne kalendarske godine.

Član 11.
(Zimski i ljetni semestar)
(1) Studijska/akademska godina organizuje se u zimskom i ljetnom semestru:
a) zimskom - u kojem nastava počinje prvog ponedjeljka u mjesecu oktobru i traje 15 (petnaest) sedmica, s tim što ovjera semestra i upis ljetnog semestra traje 2 (dvije) sedmice po okončanju nastave u zimskom semestru i
b) ljetnom - u kojem nastava počinje trećeg ponedjeljka u mjesecu februaru i traje 15     (petnaest) sedmica, s tim što ovjera semestra traje 2 (dvije) sedmice po okončanju nastave u ljetnom semestru. 
(2) Nakon ovjere zimskog i ljenog semestra utvrđuje se koliko je ECTS bodova student postigao.

Član 12.
(Nastava)
(1) Nastava u oba semestra organizuje se i izvodi prema utvrđenom rasporedu nastave, koji su Univerzitet odnosno fakulteti/akademije/visoke škole dužni objaviti najkasnije 7 (sedam) dana prije početka nastave na svojim oglasnim pločama i web-stranicama. 
(2) Rasporedi nastave obavezno sadrže:
a) naziv studijskog programa,
b) studijsku godinu,
c) nazive predmeta,
d) vrijeme (dan i sat) održavanja nastave,
e) mjesto održavanja nastave (prostorija, amfiteatar, sala, učionica, laboratorij...),
f) ime/na nastavnika i saradnika, te druge informacije i uputstva o nastavi.
(3) Nastava za redovne studente izvodi se, u pravilu, radnim danima i prema utvrđenom rasporedu nastave, a za vanredne studente radnim danima, te u terminima prilagođenim takvim studentima, s mogućnošću da se organizuje i u dane vikenda.

Član 13.
(Prostor za realizaciju nastave)
(1) Nastava se izvodi u svim raspoloživim prostorima Univerziteta.
(2) Dio nastave može se izvoditi i u odgovarajućim naučnoistraživačkim organizacijama, laboratorijima, zdravstvenim ustanovama i poslovnim subjektima, javnim ustanovama svih nivoa obrazovanja, institucijama vlasti, vladinim organima i institucijama, pravosudnim institucijama/ustanovama, nevladinim organizacijama, medijskim subjektima te u drugim institucijama, ako za to postoje odgovarajući uvjeti.
(3) Praktični rad i stručna praksa mogu se organizovati i izvoditi kao sastavni dio redovne nastave ili kao zasebne nastavne aktivnosti.

Član 14.
(Zajednička nastava)
(1) Na Univerzitetu se organizuje zajednička nastava za određene predmete na više studijskih odsjeka/fakulteta/akademija/visokih škola, kod kojih su nastavni programi isti ili su njihovi sadržaji u značajnoj mjeri usaglašeni i s istim fondom sati (preko 80%), u skladu s važećim kriterijima i standardima za visoko obrazovanje.
(2) Univerzitet će nastavu iz prethodnog stava organizovati u koordinaciji sa katedrama, prodekanom za nastavu i studentska pitanja fakulteta i prorektorom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta, te u skladu sa standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja utvrđenim pozitivnim pravnim propisima.

Član 15.
(Uspjeh studenata na završnom ispitu)
(1) Konačna ocjena formira se na osnovu zbira bodova osvojenih na aktivnostima u toku nastave, predispitnim provjerama i završnom ispitu.
(2) Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student može ostvariti najviše 100 (stotinu) bodova.
(3) Uspjeh na pojedinoj provjeri uzima se u obzir samo ako je postignuti rezultat prolazan, tj. ako je student usvojio najmanje 51%  materije utvrđene za dati oblik provjere. Student ima pravo da pristupi svakoj pojedinačnoj provjeri znanja do završnog ispita nezavisno od ostalih aktivnosti i provjera.
(4) Uspjeh studenta na završnom ispitu ocjenjuje se brojčanom, opisnom ili slovnom ocjenom na način kako slijedi:
a) brojčana ocjena: 5 (pet); opisna ocjena: ne zadovoljava; slovna ocjena: "F, FX", manje od 55 bodova;
b) brojčana ocjena: 6 (šest); opisna ocjena: dovoljan; slovna ocjena: "E", nosi 55-64 bodova;
c) brojčana ocjena: 7 (sedam); opisna ocjena: dobar; slovna ocjena: "D", nosi 65-74 bodova;
d) brojčana ocjena: 8 (osam); opisna ocjena: vrlo dobar; slovna ocjena: "C", nosi 75-84 bodova;
e) brojčana ocjena: 9 (devet); opisna ocjena: odličan; slovna ocjena: "B", nosi 85-94 bodova;
f) brojčana ocjena: 10 (deset); opisna ocjena: izvanredan; slovna ocjena: "A", nosi 95-100 bodova.
(5) U indeks studenta unosi se samo prolazna ocjena, a iste su u rasponu od (šest), dovoljan, "E" do 10 (deset), izvanredan, "A".

Član 16.
(Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada)
Pravilnikom o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada, koji donosi Senat Univerziteta, bliže će se urediti izgled, format i prijelom rada.


DIO DRUGI - DODIPLOMSKI, MAGISTARSKI I DOKTORSKI STUDIJ
POGLAVLJE I. dodiplomski studij
           
Odjeljak A. Organizacija dodiplomskog studija

Član 17.
(Cilj dodiplomskog studija)
(1) Cilj dodiplomskog studija su obrazovni ishodi, kao odgovarajuća obrazovna postignuća studenta definisana i očekivana znanja i nivo razumijevanja predmeta, te sposobnost iskazivanja i upotrebe tih znanja nakon završetka procesa učenja/studiranja.
(2) Vještine i kompetencije predstavljaju skup sposobnosti studenta izražen kroz dinamičku kombinaciju atributa, specifičnih sposobnosti i vještina vezanih za teorijska znanja i razumijevanje predmeta, njegovu praktičnu i operativnu primjenu, te stavove, vještine i odgovornosti studenta, što je sadržano u definisanim ishodima obrazovanja odgovarajućeg obrazovnog programa, a koji omogućavaju kompetentno obavljanje određenih zadataka (poslova) na način koji dozvoljava procjenu nivoa i stepena sposobnosti izvršenja (ispunjenja) tih zadataka.
(3) Kompetencije čine dio obrazovnog procesa, čiji finalni proizvod predstavlja diploma odnosno kvalifikacija.

Član 18.
(Organizacija dodiplomskog studija)
(1) Univerzitet i fakulteti/akademije/visoke škole organizuju i izvode dodiplomski studij iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti za koje su akreditovani, u skladu sa studijskim programima i nastavnim planovima i programima.
(2) Kalendar organizacije i realizacije nastave u okviru studijske/akademske godine, koji uključuje i termine za završne, popravne i dodatne popravne ispite, utvrđuje i objavljuje NNV/UNV fakulteta/akademija najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka zimskog semestra akademske godine.


Odjeljak B. Studijski program

Član 19.
 (Studijski program dodiplomskog studija)
(1) Dodiplomski studij izvodi se na studijskim programima, koje na prijedlog NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeća interdisciplinarnog dodiplomskog studija (u daljnjem tekstu: Vijeće studija) donosi Senat Univerziteta.
(2) Studijski program je skup obaveznih i izbornih studijskih predmeta s okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem osiguravaju neophodna znanja i vještine za stjecanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija.
(3) Studijski program dodiplomskog studija čine:
a) naziv i ciljevi studijskog programa,
b) uvjeti za upis na studijski program,
c) lista obaveznih i izbornih predmeta s njihovim sadržajem i broj sati potrebnih za njihovu realizaciju,
d) način izbora predmeta iz drugih studijskih programa,
e) bodovna vrijednost svakog predmeta i završnog rada iskazana u ECTS bodovima,
f) preduvjetni predmeti,
g) uvjeti upisa u sljedeći semestar, odnosno sljedeću godinu studija te način završetka studija,
h) uvjeti za prelazak s drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija,
i) stručni i akademski naziv koji se stječe završetkom studija,
j) vještine i kompetencije stečene kvalifikacijom (diplomom),
k) kao i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa.
(4) Izmjene i dopune studijskog programa vrše se u istom postupku propisanom za njegovo donošenje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta i objavljuju se prije raspisivanja konkursa za upis na dodiplomski studij.

Član 20.
(Nastavni plan i program)
(1) Nastava na Univerzitetu, odnosno pripadajućim mu fakultetima/akademijama/visokim školama, izvodi se po nastavnim planovima i programima koje donosi Senat, a na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije.
(2) Nastavne planove i programe multidisciplinarnog dodiplomskog studija donosi Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije koji su matični za naučne oblasti obuhvaćene takvim studijem.
(3) Nastavnim planovima utvrđuju se:
a) nastavni predmeti i
b) ukupan broj sati predavanja, vježbi i drugih oblika nastavnog rada.
(4) Nastavnim programima utvrđuju se:
a) sadržaj nastavnih predmeta,
b) način izvođenja nastave,
c) način polaganja ispita i drugih oblika provjere znanja, u skladu sa studijskim programom,
d) preporučeni udžbenici, priručnici i druga literatura neophodna za pripremu i polaganje ispita iz pojedinih nastavnih predmeta.
(5) Preporučena literatura za svaki pojedini ispit mora se uskladiti s obimom nastavnog plana i programa.
(6) U toku cjelokupnog studija studenti mogu pohađati izborne predmete na drugim fakultetima Univerziteta u Zenici u obimu predviđenom NPP studijskog programa i steći najviše do 8 (osam) ECTS bodova, istovjetno obimu izbornih predmeta utvrđenih NPP studijskog programa fakulteta.

Član 21.
(Objava nastavnih planova i programa)
(1) Nastavni planovi i nastavni programi objavljuju se u odgovarajućoj publikaciji fakulteta/akademije/visoke škole.
(2) Pored objavljivanja iz prethodnog stava, s nastavnim planovima i nastavnim programima studenti se upoznaju na početku akademske godine, putem oglasne ploče fakulteta/akademije/visoke škole, web-stranice fakulteta/akademije/Univerziteta, te na druge odgovarajuće načine.

Član 22.
(Izmjene i dopune nastavnih planova i programa)
Izmjene i dopune nastavnih planova i nastavnih programa vrše se po istom postupku utvrđenom za njihovo donošenje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta.


Odjeljak C. Trajanje i realizacija dodiplomskog studija

Član 23.
(Trajanje dodiplomskog studija)
(1) Dodiplomski studij traje najmanje 3 (tri) i najviše 4 (četiri) godine studija, koji se vrednuje s najmanje 180 (stotinu osamdeset), odnosno 240 (dvije stotine četrdeset) ECTS bodova.
(2) U okviru nastavnog procesa predviđen je sedmični fond od ukupno 40 (četrdeset) sati, od čega se maksimalni angažman studenta u direktnoj nastavi utvrđuje nastavnim planom.
(3) Student ima pravo započeti studij završiti po studijskom programu, nastavnom planu i programu, koji se primjenjivao prilikom upisa u I (prvu) godinu studija, a najkasnije do početka akademske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata, upisana po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.
(4) Student, koji ne završi započeti studij u roku utvrđenom u prethodnom stavu, završit će studij po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.

Član 24.
(Izvođenje i realizacija studijskog programa)
(1) Studijski program dodiplomskog studija izvodi se po studijskim/akademskim godinama i semestrima.
(2) Studijski program dodiplomskog studija realizuje se kroz:
a) teorijsku i/ili praktičnu nastavu, vježbe, praktikume, seminare, praksu i sl.,
b) samostalan rad, kolokvije, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici organizovan od strane Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, i drugih registrovanih organizacija iz različitih oblasti, na projektima od značaja za lokalnu zajednicu,
c) provjera znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.),
d) izrada završnih radova (ako su uvjetovani studijskim programom),
e) drugi oblici angažovanja studenta, u skladu s konkretnim studijskim programom.            


Odjeljak D. Upis na dodiplomski studij

Član 25.
(Stjecanje statusa studenta)
Status studenta dodiplomskog studija stječe se upisom na odgovarajući studijski program.

Član 26.
(Uvjeti upisa na studijski program dodiplomskog studija)
(1) Upis na dodiplomski studij vrši se na osnovu javnog konkursa, koji raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/akademije, uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) na Plan upisa studenata.
(2) Konkurs se u pravilu raspisuje 3 (tri) mjeseca prije početka nastave.
(3) Pravo upisa na studijske programe dodiplomskog studija imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu, a daljnji postupak provodi se po procedurama koje, u skladu sa Zakonom i Statutom, donosi Senat prije utvrđivanja konkursa za upis studenata.
(4) Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja/srednju školu završili u inozemstvu, stječu pravo učešća na konkursu uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome odnosno postupak priznavanja stečenog obrazovanja u inozemstvu.

Član 27.
(Postupak upisa studenata)
(1) Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje originalna dokumenta u skladu sa uvjetima konkursa.
(2) Prijem kandidata za upis u I (prvu) godinu dodiplomskog studija provode komisije koje imenuju dekani fakulteta/akademije/visoke škole odnosno rektor kada se radi o studijskom programu na nivou Univerziteta.
(3) Komisije iz prethodnog stava dužne su osigurati tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okončanja kvalifikacionog/prijemnog ispita za studijske programe koji predviđaju polaganje prijemnog ispita, sačiniti preliminarnu rang-listu u skladu s utvrđenim kriterijima i istu objaviti na oglasnoj ploči fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno Univerziteta, u roku utvrđenom konkursom.
(4) Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati mogu uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta/akademije, odnosno Vijeću studija, u roku od 3 (tri) dana od dana njenog objavljivanja.
(5) NNV/UNV fakulteta/akademije, odnosno Vijeće studija, nakon donošenja odluka po eventualnim prigovorima, utvrđuju konačnu rang-listu koja se objavljuje na njihovim oglasnim pločama, najkasnije 24 (dvadeset četiri) sata nakon njenog utvrđivanja, s jasnom naznakom primljenih kandidata
(6) Kandidat koji je ostvario pravo upisa u prvu godinu studija studijskog programa fakulteta/akademije, koji ne predviđaju polaganje prijemnog ispita, ne može ostvariti status studenta u toku prve studijske godine na fakultetu/akademiji na kojoj se polaže prijemni ispit.

Član 28.
(Upis primljenih kandidata)
(1) Kandidat je ostvario pravo na upis ako se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
(2) Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stječe sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.
(3) Prijem i upis studenata u prvu studijsku/akademsku godinu dodiplomskog studija vrši se u svakom slučaju u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta, ovim Pravilnikom i na osnovu konačnih rezultata javnog konkursa.


Odjeljak E. Nastava i vrednovanje rezultata rada tokom studija

Član 29.
(Nastava)
(1) Nastava se izvodi prema utvrđenom rasporedu nastave.
(2) Fakultet/akademija obavezna je objaviti raspored nastave najkasnije 7 (sedam) dana prije početka semestra, putem oglasne ploče i web-stranice fakulteta.
(3) Promjena rasporeda časova nastave može se vršiti u naročito opravdanim slučajevima, uz odobrenje prodekana za nastavu.

Član 30.
(Plan rada)
(1) Predmetni nastavnik obavezan je na prvom času nastave upoznati studente s planom rada predmeta.
(2) Studenti imaju pravo na izvod iz plana rada u štampanoj ili web-formi.
(3) Kontinuirana provjera znanja studenata organizuje se uz izvođenje nastave.

Član 31.
(Angažovanje studenata)
(1) Ukupno angažovanje studenta sastoji se od nastave (predavanje, auditorne i/ili praktične vježbe, praksa, seminari i drugo), samostalnog rada (testovi, kolokviji, završni ispiti), izrade završnog rada (ako je predviđen studijskim programom), dobrovoljnog rada studenta u lokalnoj zajednici i ostalih vidova angažovanja studenata.
(2) Prisustvo studenta svim vidovima nastave je obavezno i o njemu se vodi evidencija na osnovu koje student, po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika, a što se bliže utvrđuje silabusom.

Član 32.
(Opterećenje studenata)
(1) Zadaci predviđeni za individualni rad studenata (seminarski radovi, zadaće, projekti i drugo) moraju se ravnomjerno rasporeditiu toku semestra.
(2) Ukupni obim obaveza mora se uskladiti sa opterećenjem predviđenim na predmetu i broju ECTS bodova.

Član 33.
(Konsultacije)
(1) Nastavnik je dužan da u toku nastave, izrade samostalnih zadataka i pripreme provjere znanja pomogne studentima organizovanjem konsultacija.
(2) Termini konsultacija moraju biti usklađeni sa terminima nastave.

Član 34.
(Učenje na daljinu)
(1) Dio nastave može se organizovati i kao "učenje na daljinu", a što se bliže reguliše odlukom Senata.
(2) Ispiti iz umjetničkih predmeta mogu se održavati i van sjedišta akademije ako se radi o javnim predstavama.
(3) Dio nastave, praktični rad, stručna praksa i ispiti mogu se organizovati i izvoditi i u drugim institucijama.

Član 35.
(Ispiti)
(1) Ispiti se organizuju u januarsko-februarskom, junsko-julskom i septembarskom roku.
(2) Za svaki ispitni rok organizuju se 2 (dva) ispitna termina, s najmanjim razmakom od 14 (četrnaest) dana između dva termina za svaki predmet.
(3) Fakulteti Univerziteta organizuju predispitne aktivnosti i ispite na način utvrđen u tabeli, koja slijedi:
a) Januarsko-februarski rok
Ispitivanje i ocjenjivanje studenta vrši se dodjeljivanjem ECTS bodova
za sve oblike predispitnih aktivnosti i provjere znanja u toku trajanja zimskog semestra 
od 1. do 15. sedmice u zimskom semestru
Završni ispit 15. ili 16. sedmica u zimskom semestru (januarski termin)
Dopunska nastava i popravni ispiti od 18. do 20. sedmice u zimskom semestru (februarski termin)
b) Junsko-julski rok
Ispitivanje i ocjenjivanje studenta vrši se dodjeljivanjem ECTS bodova
za sve oblike predispitnih aktivnosti i provjere znanja u toku trajanja ljetnog semestra
od 1. do 15. sedmice u ljetnom semestru
Završni ispit 15. ili 16. sedmica u ljetnom semestru (junski termin)
Dopunska nastava i popravni ispiti od 18. do 20. sedmice u ljetnom semestru (julski termin)
c) Septembarski rok
Dodatni popravni ispit prva polovina septembra tekuće akademske godine
(prvi septembarski termin)
Dodatni popravni ispit druga polovina septembra tekuće akademske godine
(drugi septembarski termin)
d) Dodijeljeni bodovi studentu za sve oblike predispitnih aktivnosti i provjera znanja u toku trajanja zimskog i ljetnog semestra aktiviraju se nakon uspješnog polaganja ispita, odnosno ostvarenja prolazne ocjene na završnom, popravnom ili dodatnom popravnom ispitu.
(4) Fakulteti Univerziteta u skladu s prostornim, kadrovskim i drugim mogućnostima zadržavaju pravo organizovanja polaganja završnog, popravnog i dodatnog popravnog ispita i na način da se studentu omogući polaganje završnog, popravnog odnosno dodatnog popravnog ispita u svim definisanim ispitnim rokovima (januarsko-februarski, junsko-julski, septembarski ispitni rok s dva termina).      
(5) Studentima koji obnavljaju godinu, kao i studentima koji iz prethodne godine studija imaju jedan ili dva nepoložena ispita, fakulteti Univerziteta su obavezni organizovati polaganje ispita u svim terminima ispitnih rokova definisanih u stavu (1) ovog člana, bez obzira da li se radi o predmetu zimskog ili ljetnog semestra.
(6) Fakulteti Univerziteta na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije i uz saglasnost Senata Univerziteta mogu organizovati dopunsku-dodatnu nastavu (ljetna škola, ljetni univerzitet i sl.) za izborne predmete, uključujući i oblike provjere znanja, u periodu od 21. do 26. sedmice ljetnog semestra.

Član 36.
(Ovjera semestra i godine)
(1) Tokom ovjere semestra evidentira se broj ECTS kredita koje je student ostvario.
(2) Zimski semestar ovjerava se nakon završetka nastave zimskog, a ovjera ljetnog semestra po završetku nastave ljetnog semestra studijske godine.

Član 37.
(Pravo na upis u narednu godinu studija)
(1) Student upisuje narednu godinu studija, unutar trajanja jednog ciklusa, na osnovu ostvarenih ECTS bodova iz prethodne godine studija u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i studijskim programom.
(2) Ako student ne ostvari broj ECTS bodova utvrđen Zakonom i drugim općim aktima Univerziteta za upis u narednu godinu studija, obnavlja upis u istu godinu studija.

Član 38.
(Preduvjetni predmeti)
(1) Studijskim programom mogu se utvrditi preduvjetni nastavni predmeti koje student mora ispuniti (ostvariti bodove), kako bi mogao pristupiti polaganju drugih predmeta utvrđenih studijskim programom.
(2) Preduvjetni predmeti su i oni predmeti iz kojih student mora ostvariti ECTS bodove prije upisa u narednu studijsku godinu.

Član 39.
(Obnova studijske godine)
(1) Student koji ne ostvari ECTS bodove iz nekih nastavnih predmeta, ponovo upisuje iste, ako pripadaju grupi obaveznih predmeta, a ako su iz grupe izbornih predmeta, student može ponovno  upisati isti nastavni predmet ili odabrati drugi izborni nastavni predmet da bi ostvario potreban broj ECTS kredita.
(2) Student iz prethodnog stava može iz nepoloženih nastavnih predmeta ponovo slušati nastavu, pri čemu se organizacija nastave u tom slučaju definiše odlukom Senata u zavisnosti od raspoloživih resursa Univerziteta.

Član 40.
(Mirovanje statusa studenta)
(1) Prava i obaveze studenta mogu mirovati najviše jednu akademsku godinu.
(2) Zahtjev za mirovanje prava i obaveza podnosi se prije početka akademske godine.
(3) Zahtjev za mirovanje prava i obaveza u toku akademske godine može se podnijeti samo u slučaju:
a) bolničkog liječenja ili trudnoće,
b) radi obavljanja odobrene stručne prakse u zemlji i inozemstvu,
c) učestvovanja u sportskim i drugim manifestacijama od značaja za državu.
(4) Rješenje po zahtjevu studenta za mirovanje prava i obaveza donosi dekan fakulteta/akademije, o čemu se u indeks i matičnu evidenciju studenta unosi odgovarajuća zabilješka.
(5) Po prestanku razloga zbog kojih je zatražio mirovanje, student nastavlja studij prema važećem studijskom programu.

Član 41.
(Promjena studijskog programa)
Moguće je ostvariti prijelaz s jednog studijskog programa na drugi unutar Univerziteta, pod uvjetima da se kandidatu prelazniku mogu priznati najmanje 2 (dva) ispita položena na studijskom programu s kojeg prelazi, da su ispunjeni uvjeti iz člana 242. stav (1) tačka a) i b) Statuta,  da se ne dovodi u pitanje izvođenje nastave studijske godine i studijskog programa s kojeg student prelazi i na koji prelazi, shodno važećim standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja.

Član 42.
(Priznavanje ispita)
(1) Položeni ispit(i) na prethodno upisanom studijskom programu priznaju se ako predmeti iz kojih su ispiti položeni, po svom sadržaju i obimu, odgovaraju nastavnom predmetu drugog studijskog programa od najmanje 80%.
(2) Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student ocijenjen, te broj bodova u skladu sa nastavnim planom studijskog programa.

Član 43.
(Mobilnost studenata)
(1) Student ima pravo da u toku studija provede određeno vrijeme (semestar ili studijsku godinu) na drugoj ustanovi visokog obrazovanja u zemlji ili inozemstvu, posredstvom međunarodnih programa za razmjenu studenata ili na bazi bilateralnih ugovora između univerziteta.
(2) U skladu sa ugovorom, koji student zaključuje s Univerzitetom, priznaje mu se ostvareni broj bodova.
(3) Mobilnost studenata između univerziteta ne podrazumijeva izdavanje diplome od strane univerziteta na kome student boravi, ako ugovorom između univerziteta nije uređeno izdavanje zajedničke diplome.

Član 44.
(Evidencija)
(1) Uz zahtjev za boravak na drugoj ustanovi visokog obrazovanja prilažu se originalna dokumenta i to:
a) formular za prijavljivanje studenta za boravak na drugoj visokoškolskoj ustanovi,
b) ugovor o studiranju na drugoj visokoškolskoj ustanovi,
c) prepis ocjena,
d) informativni paket (Informator).
(2) Univerzitet vodi posebnu evidenciju o mobilnosti studenata putem Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inozemstvu.


Odjeljak F. Prijava i odbrana završnog/diplomskog rada

Član 45.
(Završni/diplomski rad)
(1) Student, koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim planom i programom, Statutom Univerziteta i drugim općim aktima, nakon ovjerenog posljednjeg semestra studija i položenih svih ispita, brani završni/diplomski rad (u daljnjem tekstu: diplomski rad), odnosno polaže završni/diplomski rad za studijske programe na kojima je obavezan, u skladu sa Statutom Univerziteta.
(2) Završni/diplomski rad je u pisanoj formi obrađen problem iz studijske oblasti fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno studijskog programa na kojem student studira, o temi koju student bira nakon ovjere zimskog semestra završne godine studija.

Član 46.
(Tema završnog/diplomskog rada)
(1) Teme završnih/diplomskih radova usvaja NNV/UNV-u fakulteta/akademije na prijedlog predmetnih nastavnika, učesnika u izvođenju nastave na dodiplomskom studiju, koji su na početku svake akademske godine obavezni predložiti najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) tema za izradu završnog/diplomskog rada.
(2) Student dodiplomskog studija u dogovoru s predmetnim nastavnikom može NNV/UNV-u fakulteta/akademije predložiti temu za izradu završnog/diplomskog rada, podnošenjem zahtjeva za dodjelu prethodno usvojene teme za izradu završnog/diplomskog rada u skladu s uvjetima i rokovima utvrđenim Statutom Univerziteta.
(3) Obaveza nastavnika utvrđena u stavu (1) ovog člana ne odnosi se na nastavnike učesnike u izvođenju nastave na studijskim programima dodiplomskog studija  u oblasti tehničkih nauka.
(4) Student može jednom promijeniti temu završnog/diplomskog rada, najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana odobravanja prve teme.
(5) Završni/diplomski rad može se vrednovati s najmanje prosječnim brojem ECTS bodova jednog predmeta, odnosno s najviše prosječnim brojem ECTS bodova za dva predmeta. 
(6) Postupak izrade i odbrane završnog/diplomskog rada, na studijskim programima na kojima je obavezan, provodi se u skladu s procedurom, usvojenom od strane nadležnih organa Univerziteta, na način i u postupku definisanim Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.


POGLAVLJE II. magistarski studij
Odjeljak A. Organizacija magistarskog studija

Član 47.
(Cilj magistarskog studija)
Cilj magistarskog studija je osposobljavanje studenata za sistematično razumijevanje i savladavanje znanja u svom području studija zasnovanom na originalnosti u razvoju i primjeni ideja u kontekstu istraživačkog rada, za primjenu znanja i razumijevanja, rješavanja problema u novim i nepoznatim sredinama unutar šireg (interdisciplinarnog) konteksta u vezi s njihovim područjem studija, za prenošenje svojih razmišljanja i znanja, jasno i nedvosmisleno, uz korištenje odgovarajućih jezika, auditoriju koji nije specijalizovan ili koji je specijalizovan, za podizanje svojih znanja na viši nivo i produbljivanje razumijevanja svog područja studija ili discipline, za kontinuirano razvijanje vlastite vještine kroz samostalno učenje i razvoj radi stjecanja interpersonalne vještine i vještine timskog rada, primjerene različitim kontekstima učenja i zaposlenja, te za razvijanje sposobnosti vođenja, pokretanja inicijative i davanje doprinosa promjeni i razvoju.

Član 48.
(Organizacija magistarskog studija)
(1) Univerzitet i fakulteti/akademije organizuju i izvode magistarski studij iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti za koje su akreditovani, u skladu sa studijskim programima i nastavnim planovima i programima.
(2) Kalendar organizacije i realizacije nastave u okviru studijske/akademske godine, koji uključuje i  termine za završne, popravne i dodatne popravne ispite, utvrđuje i objavljuje NNV/UNV fakulteta/akademija najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka zimskog semestra akademske godine.


Odjeljak B. Studijski program

Član 49.
(Studijski program magistarskog studija)
(1) Magistarski studij izvodi se na studijskim programima, koje na prijedlog NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeća univerzitetskog interdisciplinarnog magistarskog studija (u daljnjem tekstu: Vijeće studija) donosi Senat Univerziteta.
(2) Studijski program sadrži:
a) naziv i ciljeve studijskog programa,
b) nastavni plan koji sadrži listu obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju, te sadržaj nastavnih predmeta,
c) bodovnu vrijednost svakog predmeta i završnog/magistarskog rada (u daljnjem tekstu: magistarski rad) iskazanu u ECTS bodovima,
d) bliže uvjete za upis na studijski program,
e) uvjete upisa u naredni semestar, način izvršavanja obaveza, izradu magistarskog rada,
f) uvjete za prelazak s drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija,
g) uvjete pod kojima se može nastaviti studij nakon prekida,
h) akademsku titulu i zvanje koji se stječu završetkom studija,
i) vještine i kompetencije stečene kvalifikacijom (diplomom),
j) druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa (optimalan broj upisanih studenata, pokrivenost nastave, troškovi studija i dr.).
(3) Izmjene i dopune studijskog programa vrše se u istom postupku propisanom za njegovo donošenje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta i objavljuju prije raspisivanja konkursa za upis na magistarski studij.

Član 50.
(Nastavni plan i program magistarskog studija)
(1) Nastavni plan i program magistarskog studija sadrži opće i posebne uvjete koje student mora zadovoljiti za stjecanje određenih znanja i to:
a) prikaz predmeta sistematizovanih prema studijskim godinama i semestrima i pripadnosti predmeta obaveznim i izbornim,
b) nastavni sadržaj predmeta,
c) broj ECTS bodova za svaki predmet,
d) prikaz organizacije i oblika nastave: predavanja, seminari, istraživački, umjetnički, terenski i praktični rad,
e) prikaz uvjeta za pohađanje nastave, polaganje ispita i realizaciju pojedinih obaveza studija i magistarskog rada i
f) prikaz strukture magistarskog rada s brojem ECTS bodova i planiranim terminima za početak i završetak izrade rada.
(2) Nastavni plan i program utvrđuje i predlaže NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeća studija, a donosi Senat Univerziteta.

Član 51.
(Objava nastavnih planova i programa)
(1) Nastavni planovi i nastavni programi objavljuju se u odgovarajućoj publikaciji fakulteta/akademije/visoke škole.
(2) Pored objavljivanja iz prethodnog stava, s nastavnim planovima i nastavnim programima studenti se upoznaju na početku akademske godine putem oglasne ploče fakulteta/akademije/visoke škole, web-stranice fakulteta/akademije/Univerziteta, te na druge odgovarajuće načine.

Član 52.
(Izmjene i dopune nastavnih planova i programa)
Izmjene i dopune nastavnih planova i nastavnih programa vrše se po istom postupku utvrđenom za njihovo donošenje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta.


Odjeljak C. Trajanje i realizacija magistarskog studija

Član 53.
(Trajanje magistarskog studija)
(1) Magistarski studij, po pravilu, traje jednu ili dvije godine, a vrednuje se sa 60 (šezdeset), odnosno 120 (stotinu dvadeset) ECTS bodova (u zavisnosti od trajanja dodiplomskog studija), i to tako da u zbiru s dodiplomskim studijem iznosi 300 (tri stotine) ECTS bodova.
(2) Magistarski studij se može organizovati i izvoditi kao dvogodišnji studij (za kandidate koji su na dodiplomskom studiju ostvarili 180 (stotinu osamdeset) ECTS bodova) i kao jednogodišnji studij (za kandidate koji su na dodiplomskom studiju ostvarili 240 (dvije stotine četrdeset) ECTS bodova).
(3) Student ima pravo započeti studij završiti po studijskom programu, nastavnom planu i nastavnom programu, koji su bili u primjeni prilikom upisa u I (prvu) godinu studija, a najkasnije do početka akademske godine u kojoj ga sustiže generacija studenata, upisana po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.
(4) Student koji ne završi započeti studij u roku utvrđenom u prethodnom stavu, završit će studij po izmijenjenom studijskom programu i nastavnom planu i programu.

Član 54.
(Izvođenje i realizacija studijskog programa)
(1) Studijski program magistarskog studija izvodi se po studijskim/akademskim godinama i semestrima.
(2) Studijski program magistarskog studija realizuje se kroz:
a) teorijsku i/ili praktičnu nastavu, vježbe, praktikume, seminare, praksu i sl.,
b) samostalan rad, kolokvije, dobrovoljni rad u lokalnoj zajednici organizovan od strane Univerziteta, odnosno fakulteta/akademije/visoke škole, na projektima od značaja za lokalnu zajednicu,
c) provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.),
d) izradu magistarskog rada,
e) druge oblike angažovanja studenta, u skladu s konkretnim studijskim programom.


Odjeljak D. Upis na magistarski studij

Član 55.
(Stjecanje statusa studenta)
Status studenta magistarskog studija stječe se upisom na odgovarajući studijski program.

Član 56.
(Uvjeti upisa na magistarski studij)
(1) Upis na magistarski studij vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje i njegov sadržaj utvrđuje Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije odnosno Vijeća studija, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na Plan upisa studenata.
(2) Konkurs se u pravilu raspisuje 3 (tri) mjeseca prije početka nastave.
(3) Pravo upisa na magistarski studij imaju kandidati sa završenim odgovarajućim dodiplomskim studijem, koji se vrednuje s najmanje 180 (stotinu osamdeset) odnosno 240 (dvije stotine četrdeset) ECTS bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima.
(4) Kandidat, koji je ispunio uvjete iz prethodnog stava, ima pravo upisa i na magistarski studij iz drugih srodnih oblasti, koje se razlikuju od oblasti studijskog programa prvog ciklusa studija koji je završio, pod uvjetima koje, na prijedlog NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeća studija koji realizuje magistarski studijski program, utvrdi Senat Univerziteta.
(5) Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inozemstvu, stječu pravo učešća na konkursu uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome odnosno postupak priznavanja stečenog obrazovanja u inozemstvu.

Član 57.
(Postupak upisa kandidata)
(1) Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje originalna dokumenta u skladu sa uvjetima konkursa.
(2) Prijem kandidata za upis u I (prvu) godinu magistarskog studija provode komisije koje imenuju dekani fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno rukovoditelj studija kada se radi o studijskom programu interdisciplinarnog magistarskog studija.
(3) Komisije iz prethodnog stava dužne su osigurati tajnost ispitnog materijala i druge dokumentacije do okončanja kvalifikacionog/prijemnog ispita za studijske programe koji predviđaju polaganje prijemnog ispita te sačiniti preliminarnu rang-listu u skladu s utvrđenim kriterijima i istu objaviti na oglasnoj ploči fakulteta/akademije/visoke škole, odnosno Univerziteta, u roku utvrđenom konkursom.
(4) Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati mogu uložiti prigovor NNV/UNV-u fakulteta/akademije, odnosno Vijeću studija, u roku od 3 (tri) dana od dana njenog objavljivanja.
(5) NNV/UNV fakulteta/akademije, odnosno Vijeće studija, nakon donošenja odluka po eventualnim prigovorima, utvrđuju konačnu rang-listu koja se objavljuje na njihovim oglasnim pločama, najkasnije 24 (dvadeset četiri) sata nakon njenog utvrđivanja, s jasnom naznakom primljenih kandidata.
(6) Kandidat koji je ostvario pravo na upis u prvu godinu studija studijskog programa fakulteta/akademije, koji ne predviđa polaganje prijemnog ispita, ne može ostvariti status studenta u toku prve studijske godine na fakultetu/akademiji na kojoj se polaže prijemni ispit.

Član 58.
(Upis primljenih kandidata)
(1) Kandidat je ostvario pravo na upis ako se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
(2) Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stječe sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.
(3) Prijem i upis studenata u prvu studijsku/akademsku godinu magistarskog studija vrši se u svakom slučaju u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta, ovim Pravilnikom i na osnovu konačnih rezultata javnog konkursa.


Odjeljak E. Nastava i vrednovanje rezultata rada tokom studija

Član 59.
(Nastava)
(1) Nastava se izvodi prema utvrđenom rasporedu nastave.
(2) Fakultet/akademija obavezna je objaviti raspored nastave najkasnije 7 (sedam) dana prije početka semestra putem oglasne ploče i web-stranice fakulteta.
(3) Promjena rasporeda časova nastave može se vršiti u naročito opravdanim slučajevima, uz odobrenje prodekana za nastavu.

Član 60.
(Plan rada)
(1) Predmetni nastavnik obavezan je na prvom času nastave upoznati studente s planom rada predmeta.
(2) Studenti imaju pravo na izvod iz plana rada u štampanoj ili web-formi.
(3) Kontinuirana provjera znanja studenata organizuje se uz izvođenje nastave.

Član 61.
(Angažovanje studenta)
(1) Ukupno angažovanje studenta sastoji se od nastave (predavanja, auditorne i/ili praktične vježbe, praksa, seminari i drugo), u skladu sa studijskim programom, samostalnog rada (testovi, završni ispiti) i izrade magistarskog rada.
(2) Prisustvo studenta svim vidovima nastave je obavezno i o njemu se vodi evidencija na osnovu koje student po odslušanom semestru dobija potpis od predmetnog nastavnika, a što se bliže utvrđuje silabusom.

Član 62.
(Opterećenje studenata)
(1) Zadaci predviđeni za individualni rad studenata (seminarski radovi, zadaće, projekti i dr.) moraju se ravnomjerno rasporediti u toku semestra.
(2) Ukupni obim obaveza mora se uskladiti sa opterećenjem predviđenim na predmetu i broju ECTS bodova.

Član 63.
(Konsultacije)
(1) Nastavnik je dužan da u toku nastave, izrade samostalnih zadataka i pripreme provjere znanja pomogne studentima organizovanjem konsultacija.
(2) Termini konsultacija moraju se uskladiti sa terminima nastave.

Član 64.
(Učenje na daljinu)
(1) Dio nastave može se organizovati i kao "učenje na daljinu", a što se bliže reguliše odlukom Senata.
(2) Ispiti iz umjetničkih predmeta mogu se održavati i van sjedišta akademije ako se radi o javnim predstavama.
(3) Dio nastave, praktični rad, stručna praksa i ispiti mogu se organizovati i izvoditi i u drugim institucijama.

Član 65.
(Ispiti)
(1) Student, koji nije izvršio obaveze propisane studijskim programom i planom nastave iz pojedinog predmeta, ne može pristupiti polaganju ispita.
(2) Ispiti se mogu polagati usmeno, pismeno ili kombinacijom pismene i usmene provjere, odnosno praktično, ako je to predviđeno sadržajem nastavnog predmeta.
(3) Student ima pravo uvida u pismeni dio ispita, kao i pravo na podnošenje prigovora, na isti način kao i student dodiplomskog studija.
(4) Konačna ocjena o uspjehu studenta utvrđuje se na osnovu ukupnih aktivnosti studenta tokom nastave i uspjeha postignutog na završnom ispitu, s tim da se samo prolazna ocjena unosi u indeks studenta.

Član 66.
(Ovjera semestra i godine)
(1) Tokom ovjere semestra evidentira se broj ECTS kredita koje je student ostvario.
(2) Zimski semestar ovjerava se nakon završetka nastave zimskog, a ovjera ljetnog semestra po završetku nastave ljetnog semestra studijske godine.

Član 67.
(Upis u narednu godinu studija)
(1) Student dvogodišnjeg magistarskog studija upisuje narednu godinu studija na osnovu ostvarenih ECTS bodova iz prethodne godine studija u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i studijskim programom.
(2) Ako student ne ostvari broj ECTS bodova utvrđen Zakonom i drugim općim aktima Univerziteta za upis u narednu godinu studija, obnavlja upis u istu godinu studija.

Član 68.
(Preduvjetni predmeti)
(1) Studijskim programom dvogodišnjeg magistarskog studija mogu se utvrditi preduvjetni nastavni predmeti koje student mora ispuniti (ostvariti bodove), kako bi mogao pristupiti polaganju drugih predmeta utvrđenih studijskim programom.
(2) Preduvjetni predmeti su i oni predmeti iz kojih student mora ostvariti ECTS bodove prije upisa u narednu studijsku godinu.

Član 69.
(Obnova studijske godine)
(1) Student koji ne ostvari ECTS bodove iz nekih nastavnih predmeta, ponovo upisuje iste, ako pripadaju grupi obaveznih predmeta, a ako su iz grupe izbornih predmeta, student može ponovno upisati isti nastavni predmet ili odabrati drugi izborni nastavni predmet da bi ostvario potreban broj ECTS kredita.
(2) Student iz prethodnog stava može iz nepoloženih nastavnih predmeta ponovo slušati nastavu, pri čemu se organizacija nastave u tom slučaju definiše odlukom Senata u zavisnosti od raspoloživih resursa Univerziteta.

Član 70.
(Mirovanje statusa studenta)
(1) Prava i obaveze studenta mogu mirovati najviše jednu akademsku godinu.
(2) Zahtjev za mirovanje prava i obaveza podnosi se prije početka akademske godine.
(3) Zahtjev za mirovanje prava i obaveza u toku akademske godine može se podnijeti samo u slučaju:
a) bolničkog liječenja ili trudnoće,
b) radi obavljanja odobrene stručne prakse u zemlji i inozemstvu,
c) učestvovanja u sportskim i drugim manifestacijama od značaja za državu.
(4) Rješenje o zahtjevu studenta za mirovanje prava i obaveza donosi dekan fakulteta /akademije, o čemu se u indeks i matičnu evidenciju studenta unosi odgovarajuća zabilješka.
(5) Po prestanku razloga zbog kojih je zatražio mirovanje, student nastavlja studij prema važećem studijskom programu.

Član 71.
(Promjena studijskog programa)
(1) Studentu Univerziteta, kao i studentu drugog univerziteta može se omogućiti prelazak s jednog studijskog programa na drugi, pod uvjetima i kriterijima utvrđenim Statutom Univerziteta.
(2) Pravo na promjenu studijskog programa može se ostvariti prije početka nastave.
(3) Uz zahtjev za promjenu studijskog programa prilažu se uvjerenja o statusu studenta i o postignutom uspjehu na studijskom programu koji želi promijeniti.
(4) Student podnosi zahtjev fakultetu/akademiji najkasnije do 15. 09. tekuće akademske godine.

Član 72.
(Priznavanje ispita)
(1) Položeni ispit(i) na prethodno upisanom studijskom programu priznaju se ako predmeti iz kojih su ispiti položeni, po svom sadržaju i obimu, odgovaraju nastavnom predmetu drugog studijskog programa od najmanje 80%.
(2) Priznavanjem ispita priznaje se i ocjena kojom je student ocijenjen, te broj bodova u skladu sa nastavnim planom studijskog programa.

Član 73.
(Mobilnost studenata)
(1) Student ima pravo da u toku studija provede određeno vrijeme (semestar ili studijsku godinu) na drugoj ustanovi visokog obrazovanja u zemlji ili inozemstvu, posredstvom međunarodnih programa za razmjenu studenata ili na bazi bilateralnih ugovora između univerziteta.
(2) U skladu sa ugovorom koji student zaključuje s univerzitetom, priznaje mu se ostvareni broj bodova.
(3) Mobilnost studenata između univerziteta ne podrazumijeva izdavanje diplome od strane univerziteta na kome student boravi, ako ugovorom između univerziteta nije uređeno izdavanje zajedničke diplome.

Član 74.
(Evidencija)
(1) Uz zahtjev za boravak na drugoj ustanovi visokog obrazovanja prilažu se originalna dokumenta i to:
a) formular za prijavljivanje studenta za boravak na drugoj visokoškolskoj ustanovi,
b) ugovor o studiranju na drugoj visokoškolskoj ustanovi,
c) prepis ocjena,
d) informativni paket (Informator).
(2) Univerzitet vodi posebnu evidenciju o mobilnosti studenata putem Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inozemstvu.


Odjeljak F. Prijava i odbrana magistarskog rada

Član 75.
(Magistarski rad)
(1) Magistarski studij završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom magistarskog rada u skladu sa studijskim programom i Statutom Univerziteta.
(2) Magistarski rad predstavlja samostalan naučnoistraživački i stručni rad kandidata, kojim on pokazuje da je ovladao određenom problematikom i da može samostalno postavljati i rješavati naučnoistraživačke i stručne probleme/zadatke.

Član 76.
(Tema magistarskog rada)
(1) Nastavnici koji učestvuju u izvođenju nastave na magistarskom studiju obavezni su na početku akademske godine predložiti NNV/UNV-u fakulteta/akademije odnosno Vijeću studija najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) tema za izradu magistarskog rada.
(2) Student magistarskog studija u dogovoru s predmetnim nastavnikom može NNV/UNV-u fakulteta/akademije odnosno Vijeću studija predložiti temu za izradu magistarskog rada, te ima pravo podnijeti zahtjev za dodjelu prethodno usvojene teme za izradu magistarskog rada, koja treba da sadrži kratku razradu teme, s naznakom ciljeva istraživanja, korištenih metoda i očekivanih rezultata u skladu s uvjetima i rokovima utvrđenim Statutom Univerziteta.
(3) Uz prijedlog/zahtjev iz prethodnog stava ovog člana student predlaže i mentora, uz prilaganje njegove pisane saglasnosti.
(4) Obaveza nastavnika utvrđena u stavu (1) ovog člana ne odnosi se na nastavnike učesnike u izvođenju nastave na studijskim programima magistarskog studija u oblasti tehničkih nauka.

Član 77.
(Odobrenje teme i imenovanje mentora)
Na istoj sjednici NNV/UNV-a fakulteta/akademije odnosno Vijeća studija na kojoj se kandidatu odobri tema za izradu magistarskog rada, imenuje se i mentor iz reda nastavnika izabranih na užoj naučnoj oblasti/nastavnom predmetu iz kojeg se radi magistarski rad.

Član 78.
(Rokovi)
(1) Magistarski rad se može predati na ocjenu i daljnji postupak najkasnije u roku od 3 (tri) godine, računajući od dana odobravanja prijavljene teme magistarskog rada, ako je kandidat ostvario sve ECTS bodove predviđene za nastavne predmete i ako je izvršio sve finansijske i druge obaveze utvrđene studijskim programom.
(2) Na molbu kandidata, NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeće studija može produžiti rok iz prethodnog stava, najduže još 1 (jednu) godinu, iz opravdanih razloga (objektivne okolnosti istraživanja, porodiljsko odsustvo, teža bolest i sl.).
(3) Ako kandidat ne preda magistarski rad na ocjenu u rokovima utvrđenim st. (1) i (2) ovoga člana, postupak za stjecanje akademskog zvanja magistra iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti obustavit će se rješenjem dekana.
(4) Uz podnošenje rada na ocjenu kandidat prilaže i saglasnost mentora da se rad stavi u postupak ocjene.

Član 79.
(Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada)
NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeće studija imenuje komisiju za ocjenu i odbranu magistarskog rada od 3 (tri) člana, od kojih su najmanje 2 (dva) iz reda nastavnika izabranih na nastavni predmet/užu naučnu oblast iz koje se radi magistarski rad, pri čemu je jedan od članova mentor.

Član 80.
(Izvještaj Komisije)
(1) Komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada podnosi pisani izvještaj NNV/UNV-u fakulteta/akademije, odnosno Vijeću studija Univerziteta, u roku koji ne može biti duži od 30 (trideset) dana.
(2) U ovaj rok ne računa se vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora.
(3) Komisija iz prethodnog stava u svom izvještaju može predložiti:
a)  da se rad prihvati i kandidat pristupi odbrani istog,
b) da se rad doradi/dopuni i podvrgne ponovnoj ocjeni, u roku koji ne može biti duži od 3 (tri) mjeseca,
c) da se rad odbije.

Član 81.
(Ocjena dopunjenog magistarskog rada)
(1) Komisija je dužna dati ocjenu dopunjenog magistarskog rada u pismenom izvještaju koji podnosi NNV/UNV-u fakulteta/akademije, odnosno Vijeću studija u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijema dopunjenog rada.
(2) Kandidat, koji ne podnese magistarski rad na ocjenu u utvrđenom roku trajanja statusa studenta, koji ne izvrši doradu magistarskog rada ili u slučaju da mu se rad odbije, ima jedanput pravo na dodjelu nove teme, s tim da na taj način ne može produžiti status studenta.

Član 82.
(Odbrana magistarskog rada)
(1) Nakon prihvatanja pozitivne ocjene magistarskog rada NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeće studija na istoj sjednici određuje datum odbrane magistarskog rada koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) dana, ni duži od 2 (dva) mjeseca, računajući od dana održavanja sjednice.
(2) Ovlašteno lice fakulteta obavještava kandidata o datumu i mjestu odbrane rada.
(3) Obavijest o održavanju odbrane oglašava se na oglasnim pločama svih fakulteta /akademija/visokih škola i Univerziteta, te na njegovoj web-stranici najmanje 7 (sedam) dana prije datuma utvrđenog za odbranu rada.

Član 83.
(Rezultat odbrane magistarskog rada)
(1) Nakon završetka javne odbrane rada komisija, većinom glasova, objavljuje uspjeh kandidata pri čemu rezultat može biti:
a) odbranio rad,
b) nije odbranio rad.
(2) Nakon uspješne odbrane magistarskog rada, kandidat je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana uvezati rad i predati ga studentskoj službi u 8 (osam) primjeraka, od kojih je 1 (jedan) u elektronskoj formi.
(3) Postupak izrade i odbrane magistarskog rada provodi se u skladu s odredbama Statuta Univerziteta i drugim općim aktima Univerziteta, kao i u skladu s procedurom, usvojenom od nadležnih organa Univerziteta, na način i u postupku definisanim Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.


POGLAVLJE III. DOKTORSKI studij
Odjeljak A. Organizacija doktorskog studija

Član 84.
(Doktorski studij)
Doktorskim studijem smatra se svaki studijski program koji daje pravo na stjecanje diplome, akademske titule i naučnog zvanja doktora nauka ili zvanja doktora umjetnosti za određenu oblast, u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i ovim Pravilnikom.

Član 85.
(Cilj doktorskog studija)
(1) Cilj doktorskog studija je osposobljavanje kandidata za stjecanje specijalističkih znanja iz užeg područja iz kojeg kandidat priprema završni/doktorski rad/disertaciju (u daljnjem tekstu: doktorski rad), za korištenje naučnih metoda i istraživačkih tehnika u užem području istraživanja, za kreativno rješavanje kompleksnih problema iz prakse, odnosno osposobljavanja za daljnji naučnoistraživački rad.
(2) Izučavanjem obaveznih predmeta studenti doktorskog studija ovladat će savremenom metodologijom naučnog istraživanja, kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja.
(3) Izučavanjem izbornih predmeta i izradom seminarskih radova iz oblasti doktorskog rada, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Član 86.
(Organizator studija)
(1) Univerzitet, odnosno fakultet/akademija, organizuje doktorski studij (u daljnjem tekstu: Organizator studija).
(2) Doktorski studij organizuje fakultet/akademija samostalno iz naučnih, odnosno umjetničkih oblasti, za koje je fakultet/akademija matičan, na osnovu odluke Senata Univerziteta na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije.
(3) Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa doktorskog studija iz naučnih, odnosno umjetničkih oblasti, za koje su fakulteti/akademije matični, na osnovu odluke Senata, po zajedničkom prijedlogu NNV/UNV-a fakulteta/akademija.
(4) Univerzitet može učestvovati u organizovanju i izvođenju zajedničkog studijskog programa doktorskog studija s drugim visokoškolskim ustanovama, koje su matične za odgovarajući studijski odsjek, o čemu odluku donosi Senat Univerziteta, na prijedlog katedre koja je matična za određeni zajednički studijski program.

Član 87.
(Inicijativa i prijedlog za organizovanje doktorskog  studija)
(1) Organizator  studija pokreće inicijativu i utvrđuje prijedlog za organizovanje doktorskog  studija, koji obavezno sadrži:
a) elaborat za pokretanje studijskog programa,
b) vrstu i naziv studija,
c) nastavni plan i program studija,
d) popis svih predmeta nastave s brojem ECTS bodova,
e) kapacitet organizatora (mjesto izvođenja studijskog programa, podaci o prostoru i opremi), te broj mogućih kandidata,
f) ime i akademske reference odgovorne osobe i svih drugih osoba angažovanih u realizaciji studija,
g) uvjete, nivo i vrstu/oblast obrazovanja kandidata koji mogu upisati studij,
h) procjenu troškova studija i upisnine i
i) zvanje koje se dodjeljuje okončanjem studija.
(2) Doktorski studij na Univerzitetu organizuje se i ostvaruje u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prijenosa bodova (ECTS).

Član 88.
(Organizacija studija)
(1) Univerzitet i fakulteti/akademije organizuju i izvode doktorski studij iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti za koje su akreditovani, u skladu sa studijskim programima i nastavnim planovima i programima.
(2) Kalendar organizacije i realizacije nastave u okviru studijske/akademske godine, koji uključuje i termine za završne, popravne i dodatne popravne ispite, utvrđuje i objavljuje NNV/UNV fakulteta/akademija odnosno Vijeće doktorskog studija najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka zimskog semestra akademske godine.
(3) Doktorski studij sastoji se iz:
a) izbora naučne/umjetničke oblasti u okviru koje će se raditi doktorski rad i izbora mentora,
b) definisanja studijskog programa, oblasti, podoblasti, discipline,
c) pohađanja nastave i praćenje vrednovanja rezultata kroz utvrđene provjere znanja,
d) prijave i prezentacije izabrane teme, pristupa i naučnog metoda doktorskog rada,
e) naučnoistraživačkog/umjetničkog i praktičnog rada na izradi doktorskog rada,
f) javne odbrane doktorskog rada,
g) objavljivanja dijelova istraživanja u referentnim časopisima.
(4) Doktorski studij organizuje se i izvodi za redovne studente, za vanredne studente, za studente učenjem na daljinu ili kombinovanjem ova tri načina studiranja.

Član 89.
(Stručno tijelo doktorskog studija)
(1) Stalno stručno tijelo doktorskog studija organiziranog samostalno od strane fakulteta/akademije Univerziteta iz naučnih/umjetničkih oblasti, za koje je fakultet/akademija matičan je NNV/UNV-a fakulteta/akademije (u daljem tekstu: Vijeće studija).
(2) Stalno stručno tijelo doktorskog studija organiziranog kao zajednički doktorski studij fakulteta/akademija Univerziteta ili kao zajednički doktorski studij s drugim visokoškolskim ustanovama je Vijeće doktorskog studija (u daljem tekstu: Vijeće studija), kojeg imenuje Senat Univerziteta Organizatora studija.
(3) Vijeće studija iz stava (1) ovog člana čine pored članova NNV/UNV-a fakulteta/akademije i svi nastavnici-nositelji nastavnog i istraživačkog procesa na doktorskom studiju.
(4) Vijeće studija iz stava (2) ovog člana čine svi nastavnici-nositelji nastavnog i istraživačkog procesa na doktorskom studiju, uključujući prodekane za nastavu i prodekane za naučnoistraživački /umjetničkoistraživački rad organizacione jedinice koja organizuje studij.
(5) Vijeće studija upravlja doktorskim studijem, rješava sva pitanja koja se odnose na organizaciju i tok studiranja, predlaže Senatu Univerziteta donošenje odluka u vezi sa studijem (komisije i sl.).
(6) Članove Vijeća studija iz stavova (1) i (2) imenuje Senat Univerziteta na period od 4 (četiri) godine, kao i sekretara Vijeća studija na period od 2 (dvije) godine, iz reda saradničkog osoblja fakulteta /akademije/Univerziteta za obavljanje sekretarskih poslova.
(7) Predsjedavajućeg Vijeća studija imenuju članovi Vijeća studija iz reda svojih članova.
(8) Vijeće studija počinje s radom najkasnije 90 (devedeset) dana prije početka nastave.
(9) Bliže odredbe o svim pitanjima iz domena rada Vijeća studija utvrđuju se poslovnikom o radu, kojeg je potrebno usvojiti na konstituirajućoj sjednici.


Odjeljak B. Studijski program

Član 90.
(Struktura studijskog programa)
(1) Doktorski studij izvodi se na studijskim programima, koje na prijedlog NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeća studija donosi Senat Univerziteta.
(2) Studijski program doktorskog studija sadrži:
a) studijske oblasti, podoblasti i discipline,
b) obavezne predmete,
c) izborne predmete,
d) istraživački, terenski i praktični rad.
(2) Obavezni predmeti proširuju opća znanja studenata iz studijske oblasti u funkciji izabranog studijskog programa.
(3) Izborni predmeti proširuju znanja studenata u izabranoj naučnoj/umjetničkoj oblasti.
(4) Vijeće studija stara se i utvrđuje zastupljenost pojedinih predmeta na način da osigura određeni procenat obaveznih predmeta.

Član 91.
(Nastavni plan i program doktorskog studija)
(1) Nastavni plan i program doktorskog studija sadrži opće i posebne uvjete koje student mora zadovoljiti za stjecanje određenih znanja i to:
a)  prikaz predmeta sistematizovanih prema studijskim godinama i semestrima i pripadnosti predmeta obaveznim i izbornim,
b)   nastavni sadržaj predmeta,
c) broj ECTS bodova za svaki predmet,
d) prikaz organizacije i oblika nastave (predavanja, seminari, istraživački, umjetnički, terenski i praktični rad),
e) prikaz uvjeta za pohađanje nastave, polaganje ispita i realizaciju pojedinih obaveza studija i izrade doktorskog rada i
f) prikaz strukture doktorskog rada s brojem ECTS bodova i planiranim terminima za početak i završetak izrade rada.
(2) Nastavni plan i program utvrđuje i predlaže NNV/UNV fakulteta/akademije odnosno Vijeće studija, a usvaja Senat Univerziteta.

Član 92.
(Objava nastavnih planova i programa)
(1) Nastavni planovi i nastavni programi objavljuju se u odgovarajućoj publikaciji fakulteta/akademije/visoke škole.
(2) Pored objavljivanja iz prethodnog stava, s nastavnim planovima i nastavnim programima studenti se upoznaju na početku akademske godine putem oglasne ploče fakulteta/akademije/visoke škole, web-stranice fakulteta/akademije/Univerziteta te na druge odgovarajuće načine.

Član 93.
(Izmjene i dopune nastavnih planova i programa)
Izmjene i dopune nastavnih planova i nastavnih programa vrše se po istom postupku utvrđenom za njihovo donošenje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta.


Odjeljak C. Trajanje i realizacija doktorskog studija

Član 94.
(Trajanje doktorskog studija)
(1) Doktorski studij traje 3 (tri) studijske godine, 6 (šest) semestara, i vrednuje se sa 180 (stotinu osamdeset) ECTS bodova.
(2) Studenti su dužni završiti studij u roku od 6 (šest) godina od dana upisa.
(3) Kandidatu se rok utvrđen prethodnim stavom ovog člana može produžiti najduže za godinu dana, ako postoje opravdani razlozi za produženje, o čemu odluku donosi NNV/UNV fakulteta/akademije na prijedlog Vijeća studija.
(4) Ako kandidat ne izvrši sve obaveze u rokovima utvrđenim ovim članom, postupak za stjecanje naučnog stepena doktora nauka obustavit će se rješenjem dekana, na prijedlog Vijeća studija, čime student gubi status studenta.

Član 95.
(Izvođenje i realizacija studijskog programa doktorskog studija)
(1) Studijski program doktorskog studija izvodi se po studijskim godinama i semestrima.
(2) Studijski program doktorskog studija realizuj se kroz:
a) nastavu,
b) naučnoistraživački i umjetnički rad,
c) izradu i odbranu doktorskog rada.


Odjeljak D. Upis na doktorski studij

Član 96.
(Stjecanje statusa studenta)
Status studenta doktorskog studija stječe se upisom na odgovarajući studijski program.

Član 97.
(Troškovi doktorskog studija)
(1) Troškove doktorskog studija plaća osnivač, student ili neko drugi u njegovo ime i za njegov račun u skladu s potpisanim ugovorom između dekana i studenta
(2) Student može upisati sljedeći semestar po utvrđenom nastavnom planu i programu uz obavezu podmirenja troškova iz prethodnog semestra.
(3) Troškove izrade doktorskog rada snosi student odnosno njegov pokrovitelj.
(4) Studenti su dužni troškove doktorskog studija podmiriti unaprijed za svaki semestar studija, a troškove u toku postupka odbrane doktorskog rada plaćaju posebno. 
(5) U slučaju odustajanja od studija u toku odvijanja nastave student nema pravo tražiti povrat uplaćenog iznosa za pokrivanje troškova odvijanja studija. 
(6) Sve finansijske obaveze između kandidata i fakulteta regulišu se ugovorom iz stava (1) ovog člana.

Član 98.
(Uvjeti upisa na doktorski studij)
(1) Upis na doktorski studij vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Senat, na prijedlog NNV/UNV-a fakulteta/akademije, odnosno na zajednički prijedlog NNV/UNV fakulteta/akademija za zajedničke studijske programe doktorskog studija, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona na Plan upisa studenata.
(2) Konkurs za upis kandidata na doktorski studij u pravilu se raspisuje 3 (tri) mjeseca prije početka nastave i obavezno sadrži podatke o:
a) oblastima za koje se organizuje studij,
b) uvjetima koje mora ispunjavati kandidat,
c) minimalnom broju kandidata za koje će se organizovati studij,
d) spisku potrebne dokumentacije o ispunjavanju uvjeta,
e) rokovima za upis i
f) cijeni studija.
(3) Pravo upisa na doktorski studij imaju kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti nauke/umjetnosti.
(4) Upis se može odobriti i osobama koje su završile studij II (drugog) ciklusa iz srodnih ili drugih naučnih polja, na način i pod uvjetima utvrđenim od strane NNV/UNV-a fakulteta/ akademije.
(5) Kandidat za upis mora biti sposoban služiti se naučnom i stručnom literaturom na jednom od svjetskih jezika, što prije upisa dokazuje uvjerenjem da je odslušao najmanje drugi stepen kursa stranog jezika ili fakultativno slušao strani jezik na studiju I (prvog) i II (drugog) ciklusa.
(6) Kandidati koji konkurišu na studij iz umjetnosti moraju imati uspješnu umjetničku praksu odnosno referentne radove, što bliže utvrđuje NNV/UNV-a fakulteta/akademije.
(7) Kandidatima za upis, koji su stekli titulu magistra nauka/umjetnosti prije uvođenja Bolonjskog sistema trocikličnog studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizuje doktorski studij, može se priznati odgovarajući broj ECTS bodova u skladu sa studijskim programom. Izuzetno, kandidatima se može priznati 60 (šezdeset) ECTS bodova i pravo upisa u drugu godinu doktorskog studija samo u slučaju istovjetnosti naučne oblasti stečene titule magistra nauka/umjetnosti i naučne oblasti doktorskog studija.
(8) Kandidati, koji su prethodni stepen obrazovanja završili u inozemstvu, stječu pravo učešća na konkursu uz prethodno proveden postupak nostrifikacije stečene diplome odnosno postupak priznavanja stečenog obrazovanja u inozemstvu.

Član 99.
(Interdisciplinarni ili multidisciplinarni studijski program doktorskog studija)
Pravo upisa na interdisciplinarne ili multidisciplinarne studijske programe doktorskog studija imaju kandidati koji su ispunili uvjete iz prethodnog člana ovog Pravilnika na jednom od studijskih programa II (drugog) ciklusa studija, kao i kandidati sa završenim II (drugim) ciklusom studija ili ekvivalenta (akademskog zvanja magistra) na studijskim programima interdisciplinarnog ili multidisciplinarnog karaktera.

Član 100.
(Postupak upisa kandidata)
(1) Kandidat za upis je dužan podnijeti prijavu i priložiti dokumente predviđene konkursom. 
(2) U slučaju da je broj prijavljenih kandidata veći od broja određenog u konkursu, izbor kandidata, koji su stekli pravo na upis, vrši se na osnovu rezultata postignutih na II (drugom) ciklusu studija i na osnovu naučnih/umjetničkih radova, ako su oni uvjet za upis nakon provedenog postupka rangiranja.
(3) Postupak rangiranja provodi komisija za upis studenata, koju imenuje Vijeće studija iz reda nastavnika studija, koji se organizuje.
(4) Prijedlog rang-liste dostavlja se Vijeću studija na konačno usvajanje.
(5) Kandidati s istim uspjehom imaju pravo upisa pod jednakim uvjetima.
(6) Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata Univerzitet/ organizaciona jedinica će objaviti na web-stranici i oglasnoj ploči nakon što je verifikuje nadležno tijelo, najkasnije 2 (dva) dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže najkasnije 2 (dva) dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
(7) Na listu, iz stava (6) ovog člana, kandidati imaju pravo prigovora u roku od 3 (tri) dana od dana objave, a nadležno tijelo fakulteta/akademije ili Univerziteta obavezno je donijeti odluku u roku od 3 (tri) dana po dostavljenom prigovoru i istu dostaviti kandidatima.
(8) Komisija za upis dostavlja naučno-nastavnom vijeću fakulteta konačni izvještaj o rezultatima prijema studenata, odnosno umjetničko-nastavnom vijeću akademije, koje usvaja konačnu rang-listu.
(9) Konačni spisak primljenih studenata Univerzitet/fakultet/akademija obavezna je objaviti na web-stranici i oglasnoj ploči najkasnije 2 (dva) dana nakon isteka roka za donošenje odluke po izjavljenom prigovoru.

Član 101.
(Upis primljenih kandidata)
(1) Kandidat je ostvario pravo na upis ako se nalazi na rang-listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
(2) Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stječe sljedeći kvalifikovani kandidat na rang-listi.


Odjeljak E. Nastava i vrednovanje rezultata rada tokom studija

Član 102.
(Nastavni proces)
(1) Nastavni proces se realizuje kroz predavanja, mentorske konsultacije, praktični i eksperimentalni rad, samostalni naučnoistraživački rad studenta te druge utvrđene oblike.
(2) Nastava se izvodi ako na jednom predmetu ima tri ili više studenata.
(3) Konsultativna (mentorska) nastava obavezno se izvodi ako predmet sluša manje od tri studenta ili ako je ovakav vid nastave nužno organizovati zbog prirode (karaktera) studija.
(4) Odluku o načinu izvođenja nastave, koja će se organizovati, donosi NNV/UNV-a fakulteta/akademije.
(5) U realizaciji nastave, u dijelu predavanja i mentorskih konsultacija, učestvuju nastavnici izabrani u zvanje redovnog profesora, vanrednog proforesora ili professora emeritusa, koji moraju imati najmanje dvije citacije u bibliografskim bazama Web of Science (SCIE - Science Citation Index Expanded, SSCI - Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Index Chemicus indexes, Current Chemical Reactions), EBSCO Databases, Scopus Databases, MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online ili drugim relevantnim bazama podataka iz oblasti u kojoj izvodi nastavu, osim studija umjetnosti.

Član 103.
(Vrednovanje rezultata rada tokom studija - ECTS bodovi)
(1) Obim studijskog programa iznosi 60 (šezdeset) ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (trideset) bodova u jednom semestru.
(2) Studijski program doktorskog studija realizuje se kombinovanjem utvrđenih oblika kontakt sati nastave, istraživačkog ili umjetničkog rada, koji se organizuju u skladu s karakterom studijskog programa, odnosno utvrđivanjem predviđenog raspona ukupnog opterećenja u pojedinom semestru ili akademskoj godini studija.
(3) Po pravilu, nastava se organizuje u I (prvom), II (drugom) i III (trećem) semestru studija, dok su IV (četvrti), V (peti) i VI (šesti) semestar studija predviđeni za izbor i definisanje uže oblasti ili discipline istraživanja ili umjetničkog realizovanja, istraživačke ili umjetničke teme, definisanje izrade okvirnog koncepta teme i njenu prijavu u vidu obrazloženog projekta doktorskog rada, kao i prijavu, izradu i odbranu doktorskog rada.
(4) Nastava se u I (prvom), II (drugom) i III (trećem) semestru organizuje u rasponu od 12 (dvanaest) do 20 (dvadeset) kontakt sati sedmično tokom 16 (15+1) sedmica nastave i konsultacija u skladu s utvrđenim nastavnim planom i programom.
(5) Naučnoistraživački i umjetnički rad, te sama izrada doktorskog rada organizuju se u vidu ukupnog individualnog opterećenja studenta u rasponu od 640 (šest stotina četrdeset) do 800 (osam stotina) sati po semestru.
(6) Od ukupno 180 (stotinu osamdeset) ECTS bodova, 90 do 120 (devedeset do stotinu dvadeset)  ECTS bodova dobija se polaganjem ispita i izvršavanjem drugih nastavnih aktivnosti iz nastavnog plana i programa, a 90 do 60 (devedeset do šezdeset) ECTS bodova dobija se za studijski istraživački rad na realizaciji doktorskog rada uključujući i izradu i odbranu doktorskog rada, što se bliže uređuje planom i programom studija.

Član 104.
(Način polaganja ispita i upis u narednu godinu)
(1) Ukupan broj ECTS bodova stječe se polaganjem ispita i istraživačkim radom.
(2) Znanje, sposobnosti i vještine studenta prate se i vrednuju tokom nastave, a konačna ocjena se utvrđuje na ispitu.
(3) Ispit se polaže nakon odslušanog predavanja, odnosno nakon svih izvršenih nastavnih obaveza propisanih nastavnim planom i programom studija.
(4) Istraživački rad se vrednuje kroz svaku pojedinačnu aktivnost studenta utvrđenu ovim Pravilnikom i nastavnim programom i one su izražene kroz ECTS bodove.
(5) Student je dužan položiti sve ispite i obaviti sve ostale provjere znanja.


Odjeljak F.  Prijava i odbrana doktorskog rada

Član 105.
(Izbor uže naučne/umjetničke oblasti)
Student početkom II (drugog) semestra studija bira oblast istraživačke/umjetničke teme i akademskog savjetnika iz reda izabranih nastavnika angažovanih na realizaciji studija, s kojim u toku semestra može definisati užu oblast doktorske teze i okvirni koncept teme, te bira odgovarajuću grupu izbornih predmeta.

Član 106.
(Prijedlog teme doktorskog rada i odbrana projekta)
(1) U toku III (trećeg) semestra studija student prijavljuje prijedlog teme doktorskog rada (projekta) Vijeću studija u kojem navodi pristup, metode i očekivane rezultate.
(2) Vijeće studija obrazuje komisiju koja razmatra prihvatljivost prijedloga teme i određuje nastavnika (supervizora), koji će usmjeravati studenta kod pripreme projekta doktorskog rada.
(3) Student je dužan da do početka IV (četvrtog) semestra izradi i pristupi odbrani projekta.
(4) Projekt se brani pred komisijom od najmanje 3 (tri) člana koju obrazuje Vijeće studija, a jedan od članova je potencijalni mentor pri izradi doktorata.

Član 107.
(Izvještaj Komisije)
(1) Komisija sačinjava izvještaj o odbrani projekta i dostavlja ga Vijeću studija.
(2) Na osnovu pozitivnog izvještaja Komisije i odluke Vijeća studija, student može prijaviti temu doktorskog rada.

Član 108.
(Prijava teme doktorskog rada)
(1) Prijava teme doktorskog rada obavezno sadrži:
a) biografiju kandidata,
b) radni naslov teze,
c) uži istraživački domen,
d)  metodološki pristup,
e)  ciljeve,
f)  detaljan pregled stanja u oblasti istraživanja u kojoj je tema definisana,
g)  očekivane rezultate i naučnostručni i umjetnički doprinos.
(2) Uz prijavu teme kandidat prilaže i dokaz da ima najmanje 1 (jedan) naučni rad objavljen u publikaciji evidentiranoj u univerzitetskom Registru domaćih i međunarodnih serijskih publikacija, osim studija umjetnosti.

Član 109.
(Doktorski rad iz oblasti umjetnosti)
(1) Doktorski rad iz oblasti umjetnosti sastoji se od:
a) umjetničkog djela ili izvedbe kod izvođačke umjetnosti (u daljem tekstu: umjetnički        projekt),
b) pismenog teorijskog rada kojim se elaborira proces nastanka,
c) pretpostavljenih ciljeva i
d) rezultata umjetničkog projekta.
(2) Umjetnički projekt mora biti visokog kvaliteta i ostvaren adekvatnim umjetničkim postupcima i sredstvima kojima se dokazuje uspješno vladanje umjetničkim tehnikama i mora biti vrijedan javnog izvođenja, izlaganja ili objavljivanja.
(3) Pismeni rad/teza mora potvrditi doktorandovu sposobnost korištenja i razumijevanja odgovarajućih istraživačkih metoda i mora dati tumačenje doktorskog projekta u teorijskom i kritičkom kontekstu.

Član 110.
(Komisija za ocjenu uvjeta kandidata i podobnosti teme za izradu doktorskog rada)
(1) Na osnovu podnesene prijave Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća studija imenuje Komisiju za ocjenu uvjeta kandidata i podobnosti teme za izradu doktorskog rada (u daljnjem tekstu: Komisija), koju čine 3 (tri) ili 5 (pet) članova iz reda nastavnika izabranih u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili professora emeritusa.
(2) Većina članova Komisije za ocjenu uvjeta kandidata i podobnosti teme za izradu doktorskog rada je iz naučne/umjetničke oblasti doktorskog rada.
(3) Jedan je od članova Komisije za ocjenu uvjeta kandidata i podobnosti teme za izradu doktorskog rada u pravilu s drugog univerziteta.
(4) Jedan je od predloženih članova Komisije i potencijalni mentor, za čije imenovanje Senat Univerziteta prethodno daje saglasnost.

Član 111.
(Mentor)
(1) Mentor se određuje iz reda vanrednih i redovnih profesora, članova akademije nauka te osoba u zvanju professor emeritus iz uže naučne/umjetničke oblasti doktorskog rada.
(2) Mentor mora imati najmanje 2 (dva) naučna rada objavljena u časopisima koji su indeksirani u međunarodnim bibliografskim bazama Web of Science (SCIE - Science Citation Index Expanded, SSCI - Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Index Chemicus indexes, Current Chemical Reactions), EBSCO Databases, Scopus Databases, MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online ili drugim relevantnim bazama podataka iz oblasti teme doktorskog rada, osim studija umjetnosti.
(3) Za doktorski rad iz oblasti umjetnosti biraju se dva mentora: mentor za umjetnički projekt i mentor za doktorski rad kao dio doktorske disertacije.
(4) Mentor na umjetničkom projektu je nastavnik u umjetničko-nastavnom zvanju redovnog profesora, a mentor za pisani dio rada je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju vanrednog ili redovnog profesora.
(5) Mentor za izradu doktorskog rada dužan je da pomaže doktorandu pri izboru metoda naučnoistraživačkog/umjetničko-istraživačkog rada, literature, u pripremi strukture rada, kao i da mu pruža drugu stručnu pomoć.

Član 112.
(Imenovanje mentora/komentora)
(1) Mentora/komentora predlaže i imenuje NNV/UNV-e fakulteta/akademije, odnosno Vijeće studija, uz saglasnost Senata Univerziteta za imenovanje.
(2) Komentor se imenuje u slučaju multidisciplinarnosti doktorskog rada
(3) Mentor se imenuje za najviše 3 (tri) studenta istovremeno, a izuzetno prema posebnoj odluci Vijeća i za više studenata.
(4) Mentor/komentor može zatražiti razrješenje, a imenovanje novog mentora/komentora provodi se na način propisan ovim članom.
(5) Student može, uz obrazloženi zahtjev, najviše jedanput tokom studija tražiti promjenu mentora/komentora, na način i u postupku propisanim ovim članom.
(6) Mentor/komentor, koji je preuzeo mentorstvo prije odlaska u penziju, ima pravo dovesti to mentorstvo do kraja.

Član 113.
(Izvještaj Komisije)
(1) Komisija podnosi Vijeću studija izvještaj najkasnije u roku koji ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana imenovanja.
(2) Vijeće studija utvrđuje prijedlog o prihvatanju ili odbijanju izvještaja Komisije i predlaže mentora.
(3) Senat Univerziteta donosi odluku o prihvatanju ili odbijanju izvještaja Komisije i odluku o davanju saglasnosti o imenovanju mentora u roku koji ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana prijema prijedloga Vijeća studija.
(4) Vijeće studija, na osnovu prethodne saglasnosti Senata Univerziteta, imenuje mentora za izradu doktorskog rada.

Član 114.
(Postupak ocjene doktorskog rada)
(1) Doktorand je dužan dostaviti radnu verziju neuvezanog doktorskog rada u odgovarajućem broju primjeraka sekretaru Vijeća studija najkasnije u roku od 3 (tri) godine računajući od dana odobravanja teme doktorske disertacije, na osnovu pribavljenog pozitivnog mišljenja mentora.
(2) Uz disertaciju doktorand prilaže dokaz da je objavio ili da mu je prihvaćen najmanje 1 (jedan) naučni rad u međunarodnim časopisima indeksiranim u međunarodnim bibliografskim bazama Web of Science (SCIE - Science Citation Index Expanded, SSCI - Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Index Chemicus indexes, Current Chemical Reactions), EBSCO Databases, Scopus Databases, MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online ili drugim relevantnim bazama podataka iz oblasti teme doktorskog rada, što je uvjet da može pristupiti odbrani doktorskog rada.
(3) Radna verzija doktorskog rada treba da je korektno jezički, stilski i tehnički oblikovana u skladu sa savremenim postupcima, tehnikom i tehnologijom izrade publikacija u oblasti naučnog, stručnog odnosno umjetničkog rada.
(4) Ako je doktorski rad iz oblasti umjetnosti sačinjen u formi notnog, tonskog, video ili digitalnog zapisa, isti se dostavlja u formi u kojoj je sačinjen i u broju primjeraka navedenim u stavu (1) ovog člana.

Član 115.
(Komisija za ocjenu i odbranu doktorskog rada)
(1) Senat Univerziteta na prijedlog Vijeća studija imenuje Komisiju za ocjenu i odbranu doktorskog  rada koju čini 3 (tri) ili 5 (pet) članova iz reda nastavnika izabranih u zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili professora emeritusa.
(2) Većina članova Komisije je iz naučne/umjetničke oblasti doktorskog rada.
(3) Jedan od članova Komisije je u pravilu s drugog univerziteta.
(4) Mentor/komentor ne može biti predsjednik Komisije.

Član 116.
(Izvještaj komisije za ocjenu i odbranu doktorskog rada)
(1) Komisija za ocjenu i odbranu doktorskog rada, nakon što rad pregleda, podnosi Vijeću studija pismeni izvještaj u roku koji ne može biti duži od 60 (šezdeset) dana od dana imenovanja Komisije.
(2) Komisija za ocjenu i odbranu doktorskog rada obavezna je u izvještaju navesti da je kandidat u toku doktorskog studija objavio ili da mu je prihvaćen najmanje 1 (jedan) naučni rad u međunarodnim časopisima indeksiranim u međunarodnim bibliografskim bazama Web of Science (SCIE - Science Citation Index Expanded, SSCI - Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index, Index Chemicus indexes, Current Chemical Reactions), EBSCO Databases, Scopus Databases, MEDLINE - Medical Literature Analysis and Retrieval System Online ili drugim relevantnim bazama podataka iz oblasti teme doktorskog rada.
(3) U izvještaju Komisija će predložiti da se doktorski rad prihvati, odbije ili vrati na dopunu, odnosno izmjenu.
(4) Ako se doktorski rad vrati na dopunu, odnosno izmjenu, doktorand je dužan postupiti po odluci Vijeća studija u roku koji ne može biti duži od 6 (šest) mjeseci od dana prijema odluke.

Član 117.
(Dopuna, izmjena ili odbijanje doktorskog rada)
(1) U slučaju da Vijeće studija vrati doktorski rad na dopunu, odnosno izmjenu, a doktorand u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema obavještenja o takvoj odluci ne postupi po primjedbama i sugestijama i ne dostavi dopunjen doktorski rad, Vijeće studija donosi odluku da je kandidat odustao od studija.
(2) U slučaju da Vijeće studija odbije doktorski rad, kandidat gubi status studenta doktorskog studija, a prijavljena tema se registruje kao odbijena.
(3) Odbijenu temu doktorskog rada kandidat ne može ponovo prijaviti.

Član 118.
(Prihvatanje doktorskog rada)
(1) Nakon prihvatanja izvještaja Komisije o ocjeni i odbrani doktorskog rada od strane Vijeća studija, Senat Univerziteta donosi konačnu odluku o prihvatanju rada, te na istoj sjednici određuje datum i vrijeme odbrane doktorskog rada.
(2) Senat Univerziteta utvrđuje mjesto, dan i sat odbrane doktorskog rada.
(3) Podaci o javnoj odbrani doktorskog rada objavljuje se najmanje 30 (trideset) dana prije roka određenog za njenu odbranu.

Član 119.
(Obavještenje o javnoj odbrani doktorskog rada)
(1) O javnoj odbrani doktorskog rada Službe Rektorata Univerziteta obavještavaju javnost preko svoje oglasne table, oglasne table fakulteta/akademije, dnevne štampe i web-stranice Univerziteta.
(2) Obavještenje o javnoj odbrani sadrži:
a) ime i prezime doktoranda,
b) temu doktorske disertacije,
c) mjesto i vrijeme javne odbrane disertacije.

Član 120.
(Postupak odbrane doktorskog rada)
(1) Javna odbrana doktorskog rada pred Komisijom ima sljedeći tok:
a) predsjednik Komisije iznosi podatke i informacije o doktorandu, podatke o njegovim naučnim i stručnim radovima, kao i podatke o ispunjavanju uvjeta za odbranu doktorskog rada,
b) mentor daje kratki prikaz rada i čita izvod iz izvještaja Komisije za ocjenu disertacije na osnovu čega je Senat prihvatio doktorski rad,
c) doktorand iznosi kraći rezime, rezultate i zaključke do kojih je došao u trajanju najviše do 45 minuta, a nakon toga članovi Komisije postavljaju pitanja u vezi s temom rada.
(2) Javnoj odbrani iz oblasti umjetnosti (izvođačka umjetnost) prethodi javno izvođenje umjetničkog djela.
(3) Komisija za odbranu doktorskog rada, nakon provedenog postupka, donosi odluku je li doktorand odbranio jednoglasnom odlukom komisije, odbranio većinom glasova komisije ili nije odbranio doktorsku disertaciju.
(4) Predsjednik Komisije saopćava odluku i javno proglašava rezultate odbrane.
(5) O toku javne odbrane doktorskog rada vodi se zapisnik koji potpisuju članovi Komisije i zapisničar, a sastavni dio zapisnika su pitanja postavljena doktorandu tokom odbrane disertacije.
(6) Doktorski rad je javan i može se objaviti nakon odbrane.

Član 121.
(Postupak nakon uspješne odbrane doktorskog rada)
(1) Nakon uspješne odbrane doktorskog rada kandidat je dužan u roku od mjesec dana uvezati rad i predati 10 (deset) uvezanih primjeraka doktorskog rada.
(2) Po 1 (jedan) primjerak rada pripada: univerzitetskoj biblioteci, fakultetskoj biblioteci, članovima Komisije, sekretarijatu Organizatora studija, odnosno Univerziteta, te po 2 (dva) primjerka Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.
(3) Prije koričenja rada, kandidatu se dostavlja potreban broj primjeraka odluke o odbrani rada, koja se po pravilu uvezuje ispred sadržaja.

Član 122.
(Oduzimanje akademskog stepena doktora nauka)
(1) Doktorat nauka oduzima se ako se utvrdi da doktorski rad predstavlja prisvojeno naučno djelo ili krivotvorinu.
(2) Oduzimanje doktorata provodi se na način i u postupku istovjetnom postupku izrade, a oduzimanjem doktorata gubi se i zvanje za čije je stjecanje jedan od uvjeta doktorat nauka.


Dio treći - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 123.
 (Diploma i dodatak diplomi)
(1) Studentu, koji je položio sve ispite predviđene studijskim programom dodiplomskog, magistarskog, odnosno doktorskog studija, koji je odbranio diplomski, magistarski, odnosno doktorski rad, te ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i ovim Pravilnikom, izdaje se diploma dodiplomskog, magistarskog, odnosno doktorskog studija, kao i dodatak diplomi, u skladu s Pravilnikom o sadržaju javnih isprava Univerziteta u Zenici.
(2) Diplomu dodiplomskog, magistarskog odnosno doktorskog studija potpisuju rektor Univerziteta i dekan fakulteta/akademije/visoke škole.
(3) Dodatkom diplomi dodiplomskog, magistarskog, odnosno doktorskog studija detaljnije se daju informacije o nivou, prirodi, sadržaju, sistemu i pravilima studiranja, te o postignutim rezultatima tokom studija.
(4) Dodatak diplomi potpisuje dekan fakulteta/akademije/visoke škole.

Član 124.
(Dodjela diploma i dodataka diplomi)
(1) Diplome dodiplomskog i magistarskog studija uručuju se na svečanoj promociji, a diploma o stečenoj akademskoj tituli i naučnom/umjetničkom zvanju doktora nauka /umjetnosti uručuje se prilikom javnog svečanog proglašavanja kandidata za doktora nauka /umjetnosti.
(2) Promociju i uručivanje diploma studentima dodiplomskog i magistarskog studija obavljaju dekani fakulteta/akademija, a promociju i uručivanje diploma studentima doktorskog studija obavlja rektor Univerziteta, uz prisustvo dekana fakulteta/akademija Univerziteta, mentora kandidata i članova komisija za odbranu doktorskih radova.

Član 125.
(Matična knjiga)
(1) Matične knjige o evidenciji studenata o uspješno okončanom dodiplomskom i magistarskom studiju vode fakulteti/akademije Univerziteta, odnosno Univerzitet o uspješno okončanom interdisciplinarnom magistarskom studiju.
(2) Matičnu knjigu o evidenciji studenata o uspješno okončanom doktorskom studiju vodi Univerzitet.

Član 126.
(Uvjerenje o završenom studiju)
Do dodjeljivanja diploma o uspješno okončanom dodiplomskom, magistarskom odnosno doktorskom studiju izdaje se uvjerenje o završenom dodiplomskom, magistarskom odnosno doktorskom studiju u skladu sa Zakonom i aktom ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Član 127.
(Druge isprave)
(1) Na zahtjev studenta izdaju se i druge isprave o studiju kojima se potvrđuje status studenta, kao i drugi podaci o kojima se vodi službena evidencija.
(2) Studentska služba fakulteta/akademija vodi protokol o izdatim ispravama.

Član 128.
(Terminologija)
Terminološko korištenje muškog gramatičkog roda u ovom Pravilniku odnosi se i na ženski gramatički rod.

Član 129.
(Stupanje na snagu Pravilnika)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web-stranici Univerziteta, a primjenjivat će se od akademske 2011/2012. godine.

Član 130.
(Tumačenje Pravilnika)
Tumačenje ovog Pravilnika daje Senat Univerziteta.

Broj:01-108-702-0704/12                                                                        
Zenica, 29.02.2012. godine  

Predsjedavajući Senata
Prof. dr. sc. Halid Kurtović


   početna stranica
webmaster