Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Ispitivanje proizvoda

Predavanja za predmet "Ispitivanje proizvoda"

doc.dr. Samir Leme
akademska godina 2012/2013
Datum Tema Download prezentacije Vanjski linkovi
12.10. Uvod, ciljevi, nain realizacije nastave
19.10. Uvod u ispitivanje bez razaranja PDF pdf, 1,7 MB Introduction
Vizualno i optiko ispitivanje PDF pdf, 1,8 MB Machine Vision
Ispitivanje penetrantima PDF pdf, 1,6 MB Penetrant Test
Ispitivanje vrtlonim strujama PDF pdf, 1,6 MB Eddy Currents
26.10.  
2.11. Metoda magnetnih estica PDF pdf, 1,7 MB Magnetic Particle
Ispitivanje akustinom emisijom PDF pdf, 1,6 MB Acoustic Emission
Ispitivanje curenja PDF pdf, 2,0 MB Leak Testing
Mikrotalasna ispitivanja PDF pdf, 1,2 MB Microwave
Termika ispitivanja PDF pdf, 1,9 MB Thermal Inspection
9.11. World Quality day (www.kvalitet.ba)
16.11. Ultrazvuna ispitivanja PDF pdf, 2,1 MB Ultrasonic
Radiografske metode PDF pdf, 2,7 MB Radiographic
Laserska mjerenja PDF pdf, 2,2 MB Laser Testing
3D optike metode PDF pdf, 3,6 MB Shearography / Photogrammetry
23.11. Imaging, computer vision, industrijski CT (senzori) PDF pdf, 4,0 MB Computed Tomography / Computer Vision
KOLOKVIJ 1
Primjena computer vision i imaging sistema, 3D skeniranje PDF pdf, 3,9 MB CT / Computer Vision
Mjerenje vibracija (teorija, prikaz rezultata, FFT) PDF pdf, 1,6 MB Vibration
Mjerenje vibracija (modalna analiza, interpretacija rezultata) PDF pdf, 2,6 MB Modal testing
Udarno ispitivanje PDF pdf, 3,1 MB Impact Testing
30.11. Virtualni prototip PDF pdf, 2,3 MB Virtual Prototyping
Rapid prototyping PDF pdf, 3,8 MB Rapid Prototyping
Mjerne trake PDF pdf, 2,2 MB Strain Gauges
Mjerenje zaostalih naprezanja PDF pdf, 1,8 MB Residual Stress
Fotoelasticimetrija PDF pdf, 2,2 MB Photoelasticimetry
7.12. Ispitivanje mehanikih osobina metala PDF pdf, 2,4 MB Mechanical testing of metals
KOLOKVIJ 2
Ispitivanje osobina nemetala PDF pdf, 4,2 MB Polymers - Wood - Paper
Mehanika ispitivanja proizvoda PDF pdf, 1,7 MB Pressure vessels
Crash testovi PDF pdf, 1,8 MB Crash tests
14.12. Ispitivanje pouzdanosti PDF pdf, 1,0 MB Reliability and availability
Uzorkovanje PDF pdf, 0,9 MB Acceptance sampling
Statistika obrada rezultata ispitivanja PDF pdf, 1,1 MB Statistics
Standardi u ispitivanju proizvoda PDF pdf, 0,7 MB BAS standardi
CE oznaavanje PDF pdf, 1,0 MB CE marking
21.12. Posjeta laboratoriji LIND
28.12. KOLOKVIJ 3
4.1. Prezentacije seminarskih radova
11.1. Prezentacije seminarskih radova

Download Latest Adobe ReaderPrezentacije su u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa moete nai na Adobe® Web sajtu.

Upute za izradu seminarskog rada

No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada i treba biti obima 10 do 20 stranica.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veliine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veliine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 rijei), kljune rijei, uvod sa pregledom aktuelnih istraivanja u podruju tematike rada, razrada teme, zakljuci i spisak koritenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadraj (slika, reenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora oznaiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloenog spiska literature [X]. Primjer navoenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimovi-Uzunovi N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom tampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 15 do 30 minuta.

Seminarski rad se predaje iskljuivo u elektronskoj formi, ne treba ga tampati na papir! Seminarski rad i prezentaciju treba donijeti na USB stiku, CD/DVD, ili poslati na e-mail: slemes@mf.unze.ba

Rok za predaju seminarskog rada je 14.12.2012.


Rezultati periodinih testova i ocjene:

Student Test 1 Test 2 Test 3 Ukupni broj bodova (ocjena) Ocjena testova Ocjena seminarskog rada Ukupna
ocjena
Bodovi
(max 60)
Bodovi
(max 60)
Bodovi
(max 60)
Amidi Samra 50 50 43 143 8 8 8
ati Haris (k) 59 52 49 160 9    
ivi Admir 54 49 23 126 7    
Halilovi Beir 50 46 27 123 7    
Langi Alen (k) 54 39 32 125 7    
Razi Amina (k) 56 53 46 155 9    
Sejdi Edin 58 52 33 141 8    
Varda Kenan 58 50 35 143 8    
Velispahi Sejad 58 50 47 155 9    
Zec Danijel 59 51 48 158 9 6 8


Skala za ocjenjivanje testova (ukupni broj bodova sva 3 testa):

Bodovi 0-90 91-108 109-126 127-144 145-162 163-180
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Bodovi Ukupno bodova Ocjena
a b c d e f g h
Amidi Samra Ispitivanje ultrazvukom Seminarski rad Prezentacija 9 10 9 15 5 10 5 15 78 8
ati Haris (k) Radiografska ispitivanja Seminarski rad Prezentacija 5 10 8 15 8 10 10      
ivi Admir Mikrotalasna ispitivanja Seminarski rad   10 10 7 12 5 5 5      
Halilovi Beir Ispitivanje mehanikih osobina materijala                        
Langi Alen (k) Ispitivanje akustinom emisijom Seminarski rad Prezentacija 10 10 8 15 8 5 10      
Razi Amina (k) Vizualno i optiko ispitivanje Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 15 10 10 10      
Sejdi Edin Ispitivanje penetrantima Seminarski rad Prezentacija 10 10 10 15 5 10 10      
Varda Kenan Ispitivanje mjernim trakama Seminarski rad   9 10 10 15 5 10 5      
Velispahi Sejad Ultrazvuna ispitivanja proizvoda                        
Zec Danijel Ispitivanja mehanikih osobina materijala Seminarski rad Prezentacija 7 10 5 5 5 5 0 15 52 6


Sistem bodovanja seminarskog rada:

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i potovanje uputa za grafiku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i struna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veliina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Koritenje veeg broja razliitih izvora 10
g Koritenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20


Skala za ocjenjivanje seminarskog rada:

Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Prethodne akademske godine:

2011/2012
Webmaster | Aurirano 28.12.2012