Logo UNZE
 INFORMATIONAL PACKAGE
about study conditions at the University of Zenica in alignment with the Bologna process and ECTS credit system
Divider
 Introduction |  About the University |  Study Programmes |  Basic Information for Students |  Bologna and ECTS |  Curricula |  Impressum |  Sponsors
Divider
Bosanski Bosanski English English
  Impressum
Introduction

About the University

Study Programmes

Basic Information for Students

Bologna and ECTS

Curricula

Impressum

Sponsors

INFORMATIONAL PACKAGE
O uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS

Zenica, septembar, 2006.

Izdavač:
UNIVERZITET U ZENICI

Za izdavača:
Rektor prof.Dr Sci. Sabahudin Ekinović

Priredio:
Prorektor prof.Dr Sci. Darko Petković

Saradnici:
Prorektor prof.Dr Sci. Željko Škuljević
Arifa Čuruković, dipl.iur. generalni sekretar
Mr Sci. Selam Spužić, Ured za međunarodnu saradnju
Mr Sci. Ibrahim Plančić, menadžer za kvalitet UNZE
Edin Begović, ECTS koordinator UNZE
Amra Talić, Unija studenata UNZE

Naslovna strana
Deviš Dervišević

Fotografije:
Derviš Dervišević

DTP:
Mr Sabahudin Jašarević, dipl.inž.

Izdato u:
1500  primjeraka

Štampa:
GRAFOPRINT, Zenica,

Izdavanje ove publikacije osigurano je sredstvima Vlade Ze-Do kantona i sponzora čiji je pregled dat u prilogu.