Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
10. sjednica Senata održana 12.10.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 09/09 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana pokrivenosti nastave (Nastavničkog tima) Fakulteta za metalurgiju i materijale za akademsku 2009/2010.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
3. Donošenje Odluke o izboru Zdravstveni fakultet:
  1. mr.sc. Larise Gavran,dr.med. u zvanje viši asistent za nastavne predmete "Porodična medicina", "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža" i "Zdravstvena njega u zajednici i patronaža II." Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
 2. Lejle Šaranović-Čečo,dr.med. u zvanje asistent za nastavni predmet "Fiziolgija." Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić Islamski pedagoški fakultet:
 3. mr.sc. Ibrahima Husića u zvanje viši asistent na predmetu "Prevencija u islamskom pravu." Izvjestilac: prof.dr.sc. Šukrija Ramić
 4. Amela Sarajlića u zvanje asistenta na naučnoj oblasti "Akaid". Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
4. Doktorati nauka
Pedagoški fakultet:
 1. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Amne Ćatić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Transformacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnost učenika I-III razreda devetogodišnje osnovne škole pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja". Izvjestilac: doc.dr.sc. Mirjana Mađarević Ekonomski fakultet:
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine" kandidra mr.sc. Jasmina Halebića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović Mašinski fakultet:
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova i podobnosti teme doktorske disertaccije pod naslovom "Uticaj kontaktnih promjenjivih naprezanja na izdržljivost nosećih valjaka od čeličnog liva na rotacionim pećima" kandidatkinje mr.sc. Alme Žige. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
5. Donošenje Odluke o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Tatjane Bunjevac. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata Driton Muharremija. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
7. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Ekonomskom, Pedagoškom, Pravnom i Mašinskom fakultetu. Izvjestilac: dekani fakulteta
8. Donošenje Odluke o uvjetima nastavka studija diplomanata dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima 1. autora prof.dr.sc. Nermine Zaimović-Uzunović, mr.sc. Samira Lemeša, doc.dr.sc. Dauta Denje i mr.sc. Almire Softić za rukopis pod nazivom "Proizvodna mjerenja" prihvati kao univerzitetski udžbenik, uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici, Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Informacija o stanju projekta osnivanja akademije umjetnosti na Univerzitetu u Zenici, Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
9. sjednica Senata održana 30.09.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 08/09 sjednice i Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Postupanje po Obavijesti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vezi s imenovanjima dekana i direktora, odnosno izbora vršilaca dužnosti dekana Ekonomskog, Pravnog i Zdravstvenog fakulteta, kao i direktora M.I."Kemal Kapetanović" i Studentskog centra Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
4. Razmatranje prijedloga Odluke NNV Ekonomskog fakulteta i Molbe Unije studenata Univerziteta u Zenici u vezi sa članom 124. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona i u vezi s Odlukom o uvjetima upisa u II (drugu), III (treću) i IV (četvrtu) godinu studija na fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić Seid Muslić, predsjednik Unije studenta
5. Problematika ispitnih rokova. Izvjestilac: Seid Muslić, predsjednik Unije studenata
6. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
8. sjednica Senata održana 09.09.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 07/09 sjednice i Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o
a. visini troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima II ciklusa studija (magistarski studij) i Odluke o visini školarine za studente strane državljane u II ciklusu studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2009/2010. godini.
b. početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2009/20010.godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Donošenje Odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a. v.as.dr.sc. Marine Jovanović u zvanje docenta za naučne oblasti "Neželjezni metali" i "Nemetalni anorganski materijali". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
Pedagoški fakultet:
b. dr.sc. Seada Rešića u zvanje docenta za predmet "Euklidska geometrija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
c. dr.sc. Edise Gazetić u zvanje docenta za naučnu oblast "Književnost". Izvjestilac: doc.dr.sc. Muris Bajramović
d. dr.sc. Fatiha Destovića u zvanje docenta za predmet "Vjerovatnoća i statistika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e. as.mr.sc. Aide Tarabar i as.mr.sc. Nebojše Vasića u zvanje višeg asistenta za predmet "Engleski jezik". Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
f. Edine Rizvić-Eminović, Melise Bureković i Amine Kaknjo u zvanje asistenta za užu naučnu oblast "Engleski jezik i književnost". Izvjetilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
4. Doktorati nauka:
Pedagoški fakultet:
a. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kanidata mr.sc. Edine Solak i podobnost teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Rasprave o jeziku u Bosni i Hercegovini u periodu od 1850 do 1994. godine". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
Ekonomski fakultet:
b. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Ramića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Perspektive održivog razvoja ruralnih područja Bosne i Hercegovine" i davanja prethodne saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
5. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima:
a. autora prof.dr.sc. Sahiba Muminagića za rukopis pod nazivom "Historija medicine" prihvati kao univerzitetsko izdanje priručnika uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
b. autora mr.sc. Esada Hasaničevića za rukopis pod naslovom "Osnove prehospitalne urgentne medicine" prihvati kao univerzitetsko izdanje priručnika uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Selvedina Kulašina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije o nostirifkaciji inostrane diplome kandidatkinje Merite Muharremi. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Perić Zorana. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
10. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
7. sjednica Senata održana 15.07.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 06/09 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o potvrđivanju imenovanja prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića na dužnost Rektora Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o sadržaju javnih isprava koje izdaje JU Univerzitet u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
4. Tekuća pitanja.
6. sjednica Senata održana 08.07.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 05/09 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Usvajanje Zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
3. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkog tima na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2009/2010.godini. Izvjetilac: dekani fakulteta
4. Donošenje Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima I ciklusa studija (dodiplomski studij) u akademskoj 2009/2010. godini, Odluke o visini školarine za studente strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2009/2010.godini, Odluke o neto cijeni sata nastave (predavanja i vježbe) u I i II ciklusu studija za spoljne saradnike na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2009/2010.godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o uslovima prelaska studenata sa redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studija na redovan studij (finansira Osnivač) na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
6. Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški fakultet:
a) v.as.dr.sc. Vahdete Ćatić u zvanje docenta za predmet Metodika nastave prirode i društva. Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
b) As. Alice Arnaut,profesor BHS u zvanje asistenta za predmete BHS jezik i Kultura govora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
c) As.mr.sc. Edine Solak u zvanje asistenta za užu naučnu oblast turski jezik i književnost. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
d) Šeile Šarić i Jasmine Đonlagić u zvanje asistenta za užu naučnu oblast njemački jezik i književnost. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
e) As. Almine Lisičić-Hedžić, as. Daniele Čančar i as. Mersihe Škrgić u zvanje asistenta za užu naučnu oblast njemački jezik i književnost. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Zdravstveni fakultet:
f) Sabine Šestić,dr.med. u zvanje asistenta za nastavni predmet "Mikrobiologija i parazitologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
g) Ekreme Mujarić,dr.med. u zvanje asistenta za nastavni predmet "Patofiziologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
7. Doktorati nauka
Mašinski fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Muharema Šabića pod nazivom "Prilaz redizajnu prostorne strukture sistema za održavanje letjelica". Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alme Žiga i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj kontaktnih, promjenjivih naprezanja na izdržljivost nosećih valjaka od čeličnog liva na rotacionim pećima". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
Ekonomski fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Jasmina Halebića pod naslovom "Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom ravoju Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
8. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) autora doc.dr.sc. Diane Ćubele za rukopis pod nazivom "Nauka o materijalima I" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
b) autora doc.dr.sc. Seada Karakaša i doc.dr.sc. Saliha Tandira za rukopis pod naslovom "Epidemiologija" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
c) autora prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića za rukopis pod nazivom "Pomoćni pribori" prihvati kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
d) grupe autora prof.dr.sc. Dušana Vukojevića, prof.dr.sc. Nermine Zaimović-Uzunović, doc.dr.sc. Nedima Hoadžića, doc.dr.sc. Nedeljka Vukojevića, Josipa Kačmarčika,dipl.inž. za rukopis pod nazivom "Tehnička mehanika I" prihvati kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata inoviranog nastavnog plana i programa dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam.
10. Donošenje Odluke o inoviranju Nastavnog plana i programa Odsjeka njemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
11. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Odsjeka za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Knežević Šime. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sreto Tomašević
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Tatjane Bunjevac. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
14. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Selvedina Kulašina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević 15. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Matthias Carsten Kubler. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
16. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o korištenjima akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u BiH. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
17. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
18. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
19. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja II ciklusa studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
20. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
5. sjednica Senata održana 17.06.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 04/09 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje prijedloga Odluka o visini troškova školarine za studente strane državaljane u II ciklusu studija u akademskoj 2009/2010. godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Donošenje Odluka o izboru u zvanja:
Mašinski fakultet:
a) v.prof.dr.sc. Nagiba Neimarlije u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Energetika i procesno inženjerstvo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dunja Martinović
b) mr.sc. Alena Begovića u zvanje višeg asistenta i Remzije Gušića,dipl.inž.el. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Elektrotehnika". Izvjestilac: Nermina Zaimović-Uzunović
Fakultet za metalurgiju i materijale:
c) doc.dr.sc. Ane Beroš u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Metalurgija neželjeznih metala i ljevarstvo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Zakir Pašalić
4. Doktorati nauka:
Mašinski fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Amre Talić-Čikiš pod naslovom "Prilog analizi napona i deformacija u procesu izvlačenja pravouglih tijela". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sabahudina Jašarevića pod naslovom "Istraživanje učinaka uvedenog sistema kvaliteta po zahtjevima standarda ISO 9000 u organizacijama u BiH". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disretacije kandidata mr.sc. Muharema Šabića pod nazivom "Prilaz redizajnu prostorne strukture sistema za održavanje letjelica". Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković Ekonomski fakultet:
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nine Serdarevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Efekti primjene balanced scorecard-a na privredna društva u Bosni i Hercegovini i davanja prethodne saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dijane Husakovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Društveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preduzeća u Bosni i Hercegovini i davanja prethodne saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halil Gutošić
Pedagoški fakultet:
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nebojše Vasića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Implementacija savremenih modela učenja engleskog jezika u predškolskom i radnom školskom dobu u Zeničko-dobojskom kantonu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
Pravni fakultet:
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Emira Nurkića-Kačapor pod naslovom Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
h) Donošenje Odluke o uvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Samira Zuparevića pod naslovom "Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Zdravstveni fakultet:
i) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Merline Kalajdžija-Cero i podobnsti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu - faktori rizika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Glavočević Ljubana. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zakir Pašalić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidata Dritona Muharemija. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Dritona Sylka (dopuna Izvještaja Komisije). Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Mirjane Vučak. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Knežević Šime. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
10.Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Merite Muharremi. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju modela dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
12. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Odsjeka za arapski jezik i književnost na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Mejra Softić
13. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu, Pravnom Fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević prof.dr.sc. Salih Jalimam
14. Informacija o održavanju zejdničke promocije završenika i magistara na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
15. Godišnji odmori zaposlenika Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
16. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
4. sjednica Senata održana 20.05.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/09 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Informacija o prispjeću Rješenja inspektora Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj 10-05-38-2399-1/09 od 14.05.2009.godine i izjašnjenje Senata Univerziteta u Zenici po navedenom Rješenju. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Donošenje Odluka:
a)      o opštim i posebnim uslovima za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda akademskog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici;
b)      o postupku za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja i reda studenata;
c)      o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora iz reda nastavnog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici;
d)     o imenovanju Konkursne komisije za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici;
e)      o imenovanju Komisije za provođenje administrativnog postupka glasanja kod izbora i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora iz reda nastavnog osoblja i iz reda studenata Univerziteta u Zenici.
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
4. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izradu Statuta i Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5. Donošenje prijedloga Odluka:
a)      o visini participacije cijena usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici obavljaju za studente I ciklusa studija-dodiplomski studij u akademskoj 2009/2010. godini;
b)      o visini participacije cijena usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici obavljaju za studente II ciklusa studija-magistarski-master sutdij u akademskoj 2009/2010. godini;
c)      o visini školarine za studente strane državljane u akademskoj 2009/2010. godini.
Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
6. Donošenje Odluke o uvjetima upisa u II (drugu), III (treću) i IV (četvrtu) godinu studija na fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.s. Safet Brdarević
7. Informacija o prijedlogu Odluke o visini cijene sata za predavanja i vježbe. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
8. Donošenje prijedloga Odluka:
a)      o raspisivanju Konkursa/Natječaja za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana u Studentski centar u Zenici u akademskoj 2009/2010. godini na smještaj i isrhanu;
b)      o raspisivanju Kriterija za bodovanje aplikacija studenata za prijem na smještaj i isrhanu u Studentski centar Zenica;
c)      o visini recepcijskih cijena za studente/stanare Studentskog centra;
d)     o utvrđivanju mjesečne cijene smještaja za treća lica.
Izvjestilac: Miralema Bašić-Buzaljko, dipl.inž.
9. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
3. sjednica Senata održana 29.04.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 02/09 sjednice i Tematske sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o Planu upisa kandidata u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2009/2010.godine na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: dekani OJ/fakulteta
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za ljetni semestar dodiplomskog studija akademske 2008/2009.godine na Ekonomskom fakultetu. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za II semestar univerzitetskog postdiplomskog magistarskog studija "Naučno-istraživački studij u biomedicini". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
5. Donošenje Odluke o izboru:
Mašinski fakultet:   
a)      Doc.dr.sc. Aleksandra Karaća u zvanje vanrednog profesora za predmet "Ispitivanje proizvoda". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović Uzunović
b)      Doc.dr.sc. Medihe Šestić u zvanje docent za predmet "Inženjerska ekologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
c)      Mr.sc. Hermine Alajbegović,dipl.mag.-inf. u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Matematika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pravni fakultet:
d)     Doc.dr.sc. Dževada Drine u zvanje docenta na predmetima "Institucije rimskog prava" i "Komparativna pravna historija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
Pedagoški fakultet:
e)      Dr.sc. Murisa Bajramovića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Književnost. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
Islamski pedagoški fakultet:
f)       Jugo Mithata,dipl.arabista u zvanje asistenta za naučnu oblast "Arapski jezik". Izvjestilac: doc.dr.sc. Mejra Softić
6. Doktorati nauka:
Mašinski fakultet:
a)      Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Amre Talić-Čikmiš pod nazivom "Prilog analizi naprezanja i deformacije u procesu izvlačenja pravouglih tijela". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
b)      Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sabahudina Jašarevića pod nazivom "Istraživanje učinaka uvedenog sistema kvaliteta po zahtjevima standarda ISO 9000 u organizacijama u BiH". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
Pravni Fakultet:
c)      Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Emira Nurkića-Kačapor pod nazivom "Uloga države u ostvarivanju ljudskih prava i zaštite žrtava organizovanog kriminala u oblasti trgovine ljudima". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Ekonomski fakultet:
d)     Donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje mentora kandidatu mr.sc. Mehmedu Ganiću. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e)      Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske dsiertacije kandidata mr.sc. Bože Vukoje pod naslovom "Uloga turizma u ekonomskom razvoju hercegovačke ekonomske regije". Izvjestilac: prof.dr.s.c Dževad Zečić
f)       Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dijane Husaković i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Društveno odgovorno poslovanje kao strategija postizanja konkurentnosti preuzeća u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: doc.dr.sc. Halil Gutošić
g)      Donošenja Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Ramića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Perspektive održivog razvoja ruralnih područja Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
Pedagoški fakultet:
h)      Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. Predraga Hegeduša i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Pedagoško umjetnički pokret Bauhaus (1919-1931) i njegov značaj u svijetu suvremenih didaktičko-metodičkih paradigmi". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Driton Muharemija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Glavočević Ljubana. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Driton Sylka. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
10. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti organizovanja II ciklusa - master studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
11. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti organizovanja II ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
12. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti transformacije odsjeka i smjerova i Nastavnog plana i programa I ciklusa studija Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
13. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja master studija (drugog ciklusa obrazovanja) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i Odluke o broju studenata za upis na master studij (drugi ciklus obrazovanja) u akademskoj 2009/2010.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
14. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja master studija (drugog ciklusa obrazovanja) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Odluke o broju studenata za upis na master studij (drugi ciklus obrazovanja) u akademskoj 2009/2010.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
15. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja master studija (drugog ciklusa obrazovanja) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2009/2010.godini. Izvjestioci: doc.dr.sc. Dženan Skelić, prof.dr.sc. Kemal Subašić, prof.dr.sc. Lada Šestić, doc.dr.sc. Memnuna Hasanica, doc.dr.sc. Adnan Kadrić
16. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja master studija na Odsjeku za socijalnu pedagogiju na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
17. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima:
a)      autora prof.dr.sc. Refika Ćatića i mr.sc. Amne Ćatić za rukopis pod naslovom "Strategija učenja i poučavanja" prihvati kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
b)      autora doc.dr.sc. Mejre Softić za rukopis pod naslovom "Vasla i nunacija kao ortografsko-morfološki specifikumi arapskog književnog jezika" prihvati kao univerzitetski udžbenik, uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
18. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pedagoškom fakutetu i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević, prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić, prof.dr.sc. Refik Ćatić, prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
19. Informacija o potrebi registriranja nastavnog i saradničkog osoblja zaposlenika Univerziteta u Zenici u eris-U bIh (Informacioni sistem o istraživačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Izvjestilac: Aras Borić,dipl.bibl.
20. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor Rektora Univerziteta u Zenici i Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje administrativnog postupka izbora Rektora Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
21. Tekuća pitanja.
       
Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
2. sjednica Senata održana 18.03.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 01/09 sjednice i Tematske sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Interna evaluacija Univerziteta u Zenici za 2008.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima za akademsku 2008/2009.godinu na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama nastavničkog tima za I (prvi) semestar magistarskog-master studija za akademsku 2008/2009.godinu na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
5. Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški fakultet:
a) Doc.dr.sc. Enesa Kujundžića u zvanje vanrednog profesora za predmet Usmena književnost. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b) Dr.sc. Adnana Kadrića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Turski jezik. Izvjestilac: doc.dr.sc. Lejla Gazić
c) Mr.sc. Biljane Vrbić-Mačak u zvanje višeg asistenta za predmete Teorija likovine kulture i Metodika nastave likovne kulture I i II. Izvjestilac: prof.dr.sc. Muhamed Bajramović
d) Mr.sc. Jasmina Kukavice u zvanje višeg asistenta za predmete Teorija likovine kulture i Metodika nastave likovne kulture I i II. Izvjestilac: prof.dr.sc. Muhamed Bajramović
e) Miroslav Šetka,prof. u zvanje višeg asistenta za predmete Teorija likovine kulture i Metodika nastave likovne kulture I i II. Izvjestilac: prof.dr.sc. Muhamed Bajramović
f) Mr.sc. Elvedine Bilajbegović u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Njemački jezik. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
g) Mr.sc. Amele Čurković u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Njemački jezik. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica Mašinski fakultet:
h) Doc.dr.sc. Senada Balića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Metodika konstruiranja, CAD/AE i PDM/PLM tehnologije. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
6. Doktorati nauka:
Ekonomski fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Bože Vukoje pod nazivom "Uloga turizma u ekonomskom razvoju hercegovačke ekonomske regije". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Amre Bajramović. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Driton Sylku. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) autora prof.dr.sc. Dževada Zečića, mr.sc. Almira Huskanovića i mr.sc. Hermine Alajbegovića za rukopis pod naslovom "Matematika I za tehničke fakultete" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici,
b) autora prof.dr.sc. Dževada Zečića, mr.sc. Almira Huskanovića i mr.sc. Hermine Alajbegovića za rukopis pod naslovom "Matematika za ekonomiste" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici, Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o produženju roka za polaganje ispita za studente upisane po nastavnim planovima i programima doakademske 2004/2005.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Pedagoškom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić prof.dr.sc. Dušan Vukojević
12. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
1. sjednica Senata održana 04.02.2009. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 10/08 sjednice i Tematske sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni prijedloga nastavničkog tima u akademskoj 2008/2009.godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni prijedloga nastavničkog tima za akademsku 2008/2009.godinu dodiplomskog studija Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima univerzitetskog postdiplomskog magistarskog studija u biomedicini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
5. Donošenje Odluke o izboru:
Pedagoški fakultet:
a) Dr.sc. Esada Delibašića u zvanje docenta za predmete Uvod u omladinski rad u zajednici i Napredni omladinski rad u zajednici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
b) Mr.sc. Senije Šehanović u zvanje višeg asistenta za predmet Nastavna komunikacija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
c) Mr.sc. Rade Stakić u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Njemačka književnost. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
d) Edine Kos-Burić,profesor pedagogije u zvanje asistenta za predmet Pedagogija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
e) Amera Ćare,dipl.pedagog-psiholog u zvanje asistenta za predmet Pedagogija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
f) Aleksandra Belića,prof.engleskoj jezika i književnosti u zvanje asistenta za predmet Engleski jezik i fonetike. Izvjestilac: prof.r.sc. Lada Šestić Pravni fakultet:
g) Mr.sc. Spahije Kozlića u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sociologija sa sociologijo prava i Metodologija društvenih i pravnih nauka. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić Mašinski fakultet:
h) Dr.sc. Malika Čabaravdića u zvanje docenta za predmet Industrijski manipulatori i roboti. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
i) Dr.sc. Malika Čabaravdića u zvanje docenta za naučnu oblast Automatizacija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović Uzunović
j) Mr.sc. Edina Begovića u zvanje višeg asistenta za naučne oblasti Tribologija, mašine i alati za obradu rezanjem i Tribologija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
Ekonomski fakultet:
k) Mr.sc. Nedžada Šaranovića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast Informatika i računarstvo. Izvjestilac: doc.dr.sc. Senad Balić
l) Ernada Bešlagića,dipl.inž. i Denisa Spahića,dipl.inž. u zvanje asistenta za naučnu oblast Informatika i računarstvo. Izvjestilac: doc.dr.sc. Senad Balić
Zdravstveni fakultet:
m) doc.dr.sc. Amira Denjalića i doc.dr.sc. Seada Buturovića u zvanje docenta za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
n) Mr.sc. Merline Kalajdžija , mr.sc. Nedžada Dizdarevića i mr.sc. Hasana Škilje u zvanje viši asistent za nastavne predmete Hirurgija sa njegom i Hirurgija sa njegom II. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Islamski pedagoški fakultet:
o) Dr.sc. Sedada Dizdarevića u zvanje docenta za predmet Islamska kultura i civilizacija. Izvjestilac: doc.dr.sc. Nusret Isanović
6. Doktorati nauka:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidatkinje v.a.mr.sc. Marine Jovanović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Drljević Ekonomski fakultet:
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Haladina Salihovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Upravljanje poslovnim rizicima ekonomskih subjekata" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nine Serdarevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Efekti primjene Balanced Scorecard-a na privredna društva u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Donošenje odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) autora doc.dr.sc. Senada Balića i mr.sc. Nedžada Šaranovića za rukopis pod naslovom "Principi programiranja:Liberty Basic" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Donošenje Odluke o imenovanju šefova Katedri na Fakultetu za metalurgiju i materijale i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o organiziranju dopunske nastave-Programa stručnog usavršavanja diplomiranih inženjera nemetalnih materijala na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulajman Muhamedagić
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Zvjezdana Trivunića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Faik Uzunović
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Pedagoškom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijale i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić prof.dr.sc. Dušan Vukojević prof.dr.sc. Sulajman Muhamedagić prof.dr.sc. Sahib Muminagić
12. Prijedlog uvođenja pacrijalnog ispita u 8. sedmici semestra.
13. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

   početna stranica
webmaster