Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  "TECHNO-EDUCA 2009"

Sadašnja globalna ekonomska kriza je tolika da obim negativnih efekata te krize kao i njeno trajanje je teško predvidjeti, jer će oni biti različiti od zemlje do zemlje. Također, ne postoji jedinstven model mjera za prevazilaženje tih efekata. Dok su neke zemlje bilježile pad privrednih aktivnosti već u trećem kvartalu 2008. godine, neke se tek sada počinju suočavati sa tim. Također, dok jedne zemlje primjenjuju restrikciju na potrošnju, druge traže načine kako da povećaju tražnju. Teško je pronaći neki set adekvatnih mjera koja bi se mogla prekopirati.
U odgovoru na uticaj finansijske krize, razvijene zemlje su reagovale programima za povećanje likvidnosti tržišta, te su ogromna sredstva izdvojena i predviđena da budu "ubrizgana" u njihove privrede. Ipak, čini se da je postignut zajednički stav oko generalnog pristupa koji se sastoji u tome da se nelikvidnost tržišta, a što se smatra da je osnovni uzrok smanjenja tražnje, a samim tim i proizvodnje, može izliječiti jedino dodatnim sredstvima koja će se kroz različite kanale i forme staviti na raspolaganje privredi. U tom smislu je i preporuka da se nauka i tehnologija stave u prve "borbene" redove u borbi protiv krize, odnosno da se pruži podrška realnom sektoru u cilju povećanja inovativnih kapaciteta i konkurentne sposobnosti preduzeća, naročito mikro, malih i srednjih.
Odgovor na negativan uticaj svjetske ekonomske krize, kada su u pitanju zemlje regiona JIE trebao bi se između ostalog tražiti i u ubrzanom razvoju i primjeni nauke i tehnologije u realnom sektoru u cilju povećanja inovativnih kapaciteta i konkurentne sposobnosti privrede. Zemlje JIE mogu postati internacionalno konkurentne i ostvarivati snažan ekonomski razvoj ako imaju, prije svega, internacionalno konkurentnu proizvodnju i distribuciju znanja. Naučnoistraživačke insitucije kao ključni proizvođači znanja i visokoobrazovne institucije kao ključni distributeri znanja trebaju postati ključni faktori razvoja JIE i kao takve povesti ostale institucije u društvo znanja, kakvo primjerice EU društvo želi postati.
Male zemlje s ograničenim resursima svoj prosperitet mogu uspješno graditi jedino na razvoju ekonomije, koja se temelji na tehnologiji i inovacijama. Poslovne okvire ne smiju svesti na uske, regionalne poglede, već treba razmišljati globalno. U JIE visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i tehnološki razvoj kao zajednički skup djelatnosti moraju postati državni prioritet, sa krajnjim ciljem dostizanja normi koje u tim oblastima važe u EU.

Tematika stručnog seminara i konferencije

Prateće stručne manifestacije Sajma ZEPS Intermetal 2009. u Zenici su kvalitativna dopuna osnovnoj sajamskoj manifestaciji koja je profilirana kao specijalizovani sajam proizvođača mašina i opreme za obradu metala. U razvojnim strategijama oba BIH entiteta kao i u razvojnoj strategiji BIH metaloprerada je pocrtana kao ključna industrijska grana koja bi trebala da bude generator razvoja BIH. Studentska konferencija TECHNO-EDUCA 2009. sa temom "POKAŽI KOMPETENCIJE ZA BUDUĆI POSAO" je 3 koncentrisana na stručnu pomoć privrednicima iz sektora kako velikih privrednih sistema, tako i MSP. Ona treba da pomognu privrednicima u prevazilaženju ozbiljnog, kako tehnološkog tako i ekonomskog zaostajanja koji je nastao u rezultatu više od decenijskog odsustva iz propulzivnog razvoja svih metaloprerađivačkih i drugih tehnologija, trendova i pravaca.

TECHNO-EDUCA 2009 će se održavati u sajamskoj hali 28.05.2009.godine i sadržavat će dva segmenta:

 • Konferencija: I dio (izlaganja studenata 11,00 -13,00 h i 14,00-16,00 h) : Prezentacije radova studenata i nastavnika tehničkih i ekonomskih fakulteta sa prostora ex-SFRJ i šire koji su rezultat određenih naučno-istraživačkih i stručnih projekata kao i seminarskih, diplomskih, magistarskih i dr. istraživanja a koji obrađuju savremene tehnologije od interesa za proizvodni biznis (poster ili oralne prezentacije). Prezentacije mogu biti oralne ili poster o čemu će autori biti naknadno obavješteni.
i
 • Okrugli sto: II dio (16,00-18,00 h) : Razgovor predstavnika firmi-kompanija, profesora univerziteta i studenata te drugih stakeholder-sa o kompetencijama koje studenti trebaju da razviju/steknu tokom svog akademskog obrazovanja.
Dakle, ovo je poziv studentima i nastavnicima visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija sa prostora regije Jugoistočne Evrope i šire da na jednoj specifičnoj konferenciji pokažu rezultate svog zajedničkog naučnog i stručnog rada koji ima širi interes.

Biće prihvaćeni samo radovi koji obavezno imaju učešće studenata i to kao prvopotpisanih autora radova i kao izlagača radova.

Uz seminar i konferenciju biće štampan Zbornik apstrakta te kompletni radovi u elektronskoj formi (pisani + CD materijal). Učesnici konferencije sa radovima su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Za 29.05.2009. planirano je održavanje JOB-FAIR (Sajma poslovne ponude) koji studentima i diplomcima treba da bude ulaznica u svijet rada...razgovori sa izlagačima, predstavnicima kompanija, privrednih komora, asocijacija preduzetnika i dr.
 
Ova cjelodnevna poslovna ponuda studentima od strane BIH i ino-kompanija koja će se održavati u sajamskoj hali na ZEPS-Intermetalu. 


Prijava radova

Radove možete poslati u elektronskoj formi na CD-u U WORD I PDF formatu na adresu:
UNIVERZITET U ZENICI
- Za Techno-Educa 2009 -
Fakultetska 3
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Obim rada je do 10 stranica. Font Arial 11 pt, naslovi 14 pt, podaci o autorima 12 pt. Sve margine uzeti po 2,5 cm. Apstrakti radova trebaju biti napisani obima do jedne A4 stranice zajedno sa podacima o autorima radova i naslovom rada.
Radovi se dostavljaju na bosanskom, hrvatskom, srpskom, slovenačkom, makedonskom ili crnogorskom jeziku te opciono na engleskom jeziku.
Konačni radovi se dostavljaju do 12. maja 2009. godine a prethodnu prijavu radova (naslov i autore) potrebno je izvršiti do 15. aprila 2009. godine na adrese:
iplancic@mf.unze.ba
ili
sjasarevic@mf.unze.ba

Informacije

Sve informacije o konferenciji možete dobiti u elektronskoj formi ili na telefon od članova Organizacijskog odbora:
V.asistent Mr Sci. Ibrahim Plančić,UNZE (iplancic@mf.unze.ba ; tel. 032 449 120)
V.asistent Mr Sci. Sabahudin Jašarević, UNZE (sjasarevic@mf.unze.ba ; tel. 032 449 145)


GALERIJA FOTOGRAFIJA SA KONFERENCIJE TECHNO-EDUCA 2009

UNIVERZITET U ZENICI
Centar za inovativnost i preduzetništvo
(EU Tempus projekti: "ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION CENTRE AT THE UNZE" i "COMPETENCE")

U saradnji sa:
WUS Austria - Ured Graz
Business Start-Up Centar Zenica
Ministarstvo privrede Zeničko-dobojskog kantona
Regionalna ekonomska zajednica REZ Regije Centralna BiH - Zenica
IPI-Institut za privredni inženjering Zenica i

Grad Zenica
RMK Poslovni sistem Zenica

Organizuju studentsku konferenciju

"TECHNO-EDUCA 2009"

Tema: Pokaži kompetencije za budući posao

28. i 29.maja 2009. u Zenici
u sklopu međunarodnog sajma
ZEPS-Intermetal 2009

 

Organizacijski odbor
 • Prof.Dr Darko Petković, predsjednik, UNZE
 • V.asistent Mr Sci. Ibrahim Plančić,sekretar, CIP UNZE
 • V.asistent Mr Sci. Sabahudin Jašarević, CIP UNZE
 • V.asistent Mr Sci. Samir Lemeš, CIP UNZE
 • Adi Kovačević, WUS Austria, Grac
 • Nina Taso, WUS Austria, Grac
 • Mr sci. Nino Serdarević, BSC Zenica
 • Amir Abazović, Ministarstvo privrede ZDK
Naučni odbor konferencije:
 • Prof.Dr Sabahudin Ekinović, rektor, Univerzitet u Zenici, predsjednik
 • Prof.Dr Stanko Stanić, rektor, Univerzitet u Banjoj Luci
 • Prof.Dr Neda Bokan, prorektor, Univerzitet u Beogradu
 • Prof.Dr Darko Petković, prorektor, Univerzitet u Zenici
 • Prof.Dr Hazim Bašić, prorektor, Univerzitet u Sarajevu
 • Prof.Dr Sead Pašić, prorektor, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru
 • Prof.Dr Zoran Ljuboja, prorektor, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Prof.Dr Miroslav Plančak, prorektor, Univerzitet u Novom Sadu
 • Prof.Dr Dražena Tomić, prorektor, Sveučilište u Mostaru
 • Prof.Dr Peter Schulte, Direktor Instituta za evropske poslove, Gelsenkirchen, Njemačka
 • Prof.Dr Dušan Vukojević, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Zenica
 • Doc.Dr Izet Alić, dekan Mašinskog fakulteta UniverzitetaTuzla
 • Prof.Dr Jože Duhovnik, dekan Mašinskog fakulteta Ljubljana
 • Prof.Dr Izvor Grubišić, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Zagreb
 • Prof.Dr Miloš Nedeljković, dekan Mašinskog fakulteta Beograd
 • Prof.Dr Miroslav Babić, dekan Mašinskog fakulteta Kragujevac
 • Prof.Dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad
 • Prof.Dr Tonči Mikac, dekan Tehničkog fakulteta Rijeka
 • Prof.Dr Desimir Marković, dekan Tehničkog fakulteta Bor
 • Prof.Dr Jeroslav Živanić, dekan Tehničkog fakulteta Čačak
 • Prof.Dr Sulejman Muhamedigić, dekan FMM Zenica
 • Prof.Dr Ivanka Popović, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta Beograd
 • Prof.Dr Dževad Zečić, dekan Ekonomskog fakulteta Zenica
 • Prof.Dr Ivan Pavlović dekan Ekonomskog fakulteta Mostar
 • Prof.Dr Darko Tipurić, dekan Ekonomskog fakulteta Zagreb
 • Prof.Dr Brane Markić, prodekan Ekonomskog fakulteta Mostar
 • Doc.Dr Nedim Hodžić, prodekan Mašinskog fakulteta Zenica
 • Doc.Dr Šefket Goletić, prodekan Mašinskog fakulteta Zenica
 • Prof.Dr Slavko Dolinšek, Direktor Inovacijskog instituta Univerziteta u Ljubljani

Počasni odbor

 • Gosp. Miralem Galijašević, Premijer ZE-DO kantona
 • Gosp. Zdenka Merdžan, Ministar obrazovanja u ZE-DO Kantonu
 • Gosp. Fahrudin Omerhodžić, Ministar privrede u Ze-Do Kantonu
 • Gosp. Husein Smajlović, gradonačelnik grada Zenica
 • Amela Malićbegović, direktor REZ Zenica

   početna stranica
webmaster